Category Archives: News

Prògramman Ùra — New Programs

As deaghaidh uair a bha ro-fhada, agus sinne ro-thrang ag obair agus ag ionnsachadh, bidh sgioba Gaelcast a’ tighinn air ais a dh’aithghearr le sreath ùr de phrògramman ann an nòs ùr. “Bhideo” a bhi ann, agus gheibhear filmichean agus … Continue reading

Posted in News, podcasts, Site | 2 Comments

Michael Russell: Ministear Ùr na Gàidhlig

Tha ministear ùr os cionn na Gàidhlig ann an Riaghaltas na h-Alba — Michael Russell. Chaill Linda Fabiani a h-àite mar mhinistear a’ chultair, agus dh’fhalbh i an riaghaltas. There is a new minister for Gaelic in the Scottish government … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Obama: An e Leòdhasach a th’ann?

Tha fhios aig a h-uile duine gun tàinig athair Bharack Obama à Kenya, agus a mhàthair à Kansas, ach an robh fhios agaibh gur e Leòdhasach a th’ann? Mura chreid sibh sin, leughaibh an naidheachd an seo. Cha tàinig a … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ceann-Suidhe Nuadh, Toiseachadh Ùr?

Dealbh le Beth Rankin (Flickr) Thàinig an latha a bha feadhainn a’ fantainn ris o chionn fhada — tha ceann-suidhe ùr againn anns na Stàitean Aonaichte. Tha Barack Obama anns an Taigh Geal, agus chaidh Seòras Bush air ais gu … Continue reading

Posted in News | 7 Comments

Gaelcast TV: Gillebride aig Latha na Gàidhlig

Chaidh sinn gu Latha na Gàidhlig ann an Alexandria, Va., faisg air Washington agus thachair sinn ri Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil, an t-seinneadar à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas. Thàinig Gillebride a-null air turas mu thimcheall na Stàitean … Continue reading

Posted in News | 1 Comment

Mòd 2: Mac-Talla & Friends

Seo dhuibh còmhlan ciùil eile a’ seinn aig a’ Mhòd ann an Ligonier. Mac-Talla & Friends a th’ annta, agus b’e Seònag NicUilleam Weiss gan stiùireadh. Sheinn na mnathan “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” leotha fhèin, agus as deaghaidh sin, … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr. Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

New Gaelic Immersion in Judique, Cape Breton

Seanchaidh Gaelic Education and Promotion (S.G.E.A.P.) and The Celtic Music Interpretive Centre will offer a weeklong Scottish Gaelic Immersion course through the Total Immersion Plus methodology in Judique, Nova Scotia, from July 23 to 27, 2007. Sessions will run from … Continue reading

Posted in News | 1 Comment

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.” Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

English version below Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd. Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug … Continue reading

Posted in News | Leave a comment