Author Archives: liam

Michael Russell: Ministear Ùr na Gàidhlig

Tha ministear ùr os cionn na Gàidhlig ann an Riaghaltas na h-Alba — Michael Russell. Chaill Linda Fabiani a h-àite mar mhinistear a’ chultair, agus dh’fhalbh i an riaghaltas. There is a new minister for Gaelic in the Scottish government … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Leanaibh sinn air Twitter

Tha Gaelcast — neo Liam cò-dhiubh — a-nise air Twitter. Leanaibh sinn an siod — ann an Gàidhlig neo Beurla! http://twitter.com/GaelcastLiam Gaelcast — or Liam, anyway — is now on Twitter. Follow us there – in Gaelic or English!

Posted in podcasts | 1 Comment

Obama: An e Leòdhasach a th’ann?

Tha fhios aig a h-uile duine gun tàinig athair Bharack Obama à Kenya, agus a mhàthair à Kansas, ach an robh fhios agaibh gur e Leòdhasach a th’ann? Mura chreid sibh sin, leughaibh an naidheachd an seo. Cha tàinig a … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Ceann-Suidhe Nuadh, Toiseachadh Ùr?

Dealbh le Beth Rankin (Flickr) Thàinig an latha a bha feadhainn a’ fantainn ris o chionn fhada — tha ceann-suidhe ùr againn anns na Stàitean Aonaichte. Tha Barack Obama anns an Taigh Geal, agus chaidh Seòras Bush air ais gu … Continue reading

Posted in News | 7 Comments

Prògram 34

Faodaidh sibh Gaelcast 34 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 34). Fàilte air ais, a chàirdean. Chan eil ach seachdainn air fhàgail anns na Stàitean gus an tig an cò-dhùnadh againn as cudthromach, ’s dòcha, ann an iomadh … Continue reading

Posted in podcasts | 1 Comment

Prògram 33

Fàilte, a chàirdean, gu Gaelcast. Welcome, friends, to Gaelcast. Tha sinn air ais as dèidh ùine ro-fhada gu lèir le sreath de phrògramman ùra. Tòisichidh sinn le còmhradh eadar Micheal agus Liam mu dheidhinn — dè eile — phoileataigs. Bruidhnidh … Continue reading

Posted in podcasts | 6 Comments

Gaelcast TV: Gillebride aig Latha na Gàidhlig

Chaidh sinn gu Latha na Gàidhlig ann an Alexandria, Va., faisg air Washington agus thachair sinn ri Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil, an t-seinneadar à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas. Thàinig Gillebride a-null air turas mu thimcheall na Stàitean … Continue reading

Posted in News | 1 Comment

Mòd 2: Mac-Talla & Friends

Seo dhuibh còmhlan ciùil eile a’ seinn aig a’ Mhòd ann an Ligonier. Mac-Talla & Friends a th’ annta, agus b’e Seònag NicUilleam Weiss gan stiùireadh. Sheinn na mnathan “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” leotha fhèin, agus as deaghaidh sin, … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr. Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Beag is Beag! 3

Faodaidh sibh an treas Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the third Beag is Beag!) Tha sinn air n-ais le pìos goirid mu dheidhinn film gu math goirid a thàinig a-mach air DVD mu dheireadh, “Faire … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment