Mun ar deidhinn: About us

Fàilte gu Gaelcast, far am faightear programman làn naidheachdan, agallamhan, sgeulachdan, ceòl agus tuilleadh — anns a’ Ghàidhlig agus Beurla — ann am podcast a h-uile ceala-deug.

Chaidh Gaelcast a stèidheachadh le triùir a th’air a bhith an sàs ann an naidheachdas, teicneolas agus gnothaichean Gaidhealach anns na Stàitean Aonaichte airson iomadh bliadhna: Micheal Mac Aoidh, Eideart Bradshaw agus Liam Ó Caiside.

’S tric a tha Micheal agus Liam, dithis aig a bheil Gàidhlig ionnsaichte, ri cluinntinn mar iomradairean cèin air BBC Radio nan Gaidheal ann an Alba. Tha Liam agus Eideart an sàs ann an ceòl cuideachd, a’ seinn ann an còmhlan air an d’thug iad “Na Maragan”.

‘S e an t-amas againn programman claistinneach a chur ri chèile a bhios ùidheachail do luchd na Gàidhlig — luchd ionnsachaidh agus an fheadhainn aig a bheil a’ Ghàidhlig bhon ghlùin — ge be ar bith càite a bhiodh iad anns an t-saoghal mhòr.

Tha sinn a’ craoladh bho na Stàitean Aonaichte — mu thimcheall Washington, D.C. — ach cluinnidh sibh guthannan eadar-dhealaichte agus eadar-naiseanta air ar programman: Albannaich, Aimeireaganaich, Canaideanaich, Eireannaich agus eile.

’S dòcha gum bi sibhse nam measg!


Welcome to Gaelcast, where programs filled with news, interviews, stories, music and more — in Scottish Gaelic and English — will be podcast every other week.

Gaelcast was founded by three people who have been involved in journalism, technology and Gaelic-language activities in the United States for many years: Mike MacKay, Ed Bradshaw and William (Liam) Cassidy.

Mike and Liam, who have learned Gaelic, often may be heard as foreign commentators on BBC Radio nan Gaidheal in Scotland. Liam and Ed also are involved in music, performing in the band known as “Na Maragan”.

Our aim is to produce audio programs that will be interest Gaelic speakers — learners and native speakers — wherever they may be in the wide world.

We broadcast from the United States — the Washington, D.C., area — but you will hear varied and international voices on our programs: Scots, Americans, Canadians, Irish and more.

Perhaps you’ll be among them!

Sgioba Gaelcast / The Gaelcast Team

  • Liam Ó Caiside (William Cassidy) (Reporter, Co-Anchor, Assistant Producer)

    Liam is a journalist, writer and editor with 20 years’ experience on weekly and monthly business magazines, newsletters and Web sites. He has studied Scottish Gaelic for more than 15 years in Cape Breton and Scotland. He is a freelance commentator for Radio nan Gaidheal and has written articles in Scottish Gaelic and Irish for publications such as Cothrom and Beo. He is the editor of An Naidheachd Againne, the quarterly newsletter of An Comunn Gaidhealach – America, and has been an officer of the Çeltic League American Branch, ACGA and the Greater Washington Area Manx Society. He teaches Scottish Gaelic in Richmond, Va.

  • Micheal Mac Aoidh (Mike MacKay) (Reporter, Co-Anchor, Assistant Producer)

    Mike Mackay works as an engineer for a small business in the Manassas area, and has been working non-professionally on various publication projects for An Comunn Gaidhealach, America over the past five years. He has been studying Scottish Gaelic for the past nine years, and has done news and commentary pieces for Reidio nan Gaidheal. He is also a former president of ACGA, and has served on the board for a number of years. He teaches classes in Richmond, Virgnia as well as holding on-line classes.

  • Eideart (Edward) Bradshaw (Producer, Sound Engineer, Web Administrator)

    Ed Bradshaw is the technical genius behind Gaelcast. Our podcasts are recorded and mixed in his Alexandria, Va., studio. Originally from Lewisburg, Pennsylvania, Ed has been living in the Washington area since 1989, working for a variety of technical enterprises as a systems administrator and security engineer. He has been a member of ACGA and a Gaelic student, and along with Liam, he is in the band Na Maragan.