Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Nuair a bha sinn aig a’ Mhòd ann an Ottawa an uiridh, bha cothrom againn bhruidhinn ri Rhoda Nic Risnidh agus Cathy Ann Nic-a-Phì. Tha sibh eòlach orra, tha sinn cinnteach. Tha Rhoda, a chaidh a breith ‘s a togail anns na Hearadh, ainmeil mar thidsear na Gàidhlig air feadh Ameireaga a Tuath. Tha Cathy Ann aon de na seinneadaran Gàidhlig as ainmeile an latha an-diugh. Tha an dithist aca a’ fuireachd ann an Canada, a-nise, Rhoda ann an Toronto agus Cathy Ann ann an Ottawa. Bhruidhinn sinn ri chèile treis mu dheidhinn a’ Mhòid ann an Ottawa – a’ cheud Mòd Canada riamh – agus na bha tachairt.

Seo dhuibh an agallamh. Tha sinn an dòchas gun chòrd e ribh!

When we were at the Mòd in Ottawa last year, we had the chance to speak with Rhoda MacRitchie and Cathy Ann MacPhee. We’re sure you know them. Rhoda, who was born and raised in Harris, is famous as a Gaelic teacher throughout North America. Cathy Ann is one of the most renowned Gaelic singers today. They both live in Canada now, Rhoda in Toronto and Cathy Ann in Ottawa. We spoke with them briefly about the Mòd in Ottawa – the first Mòd Canada – and what was happening. Click on the link above to listen to the interview. We hope you enjoy it!

Agus tèid dhan àr duilleag Facebook son tuillidh fhiosrachaidh, a h-uile latha. And go to our Facebook page for more information, every day.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.