Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

Chaidh sgioba Gaelcast gu Ottawa, prìomh-bhaile Canada, airson a’ chiad mhòd naiseanta riamh a chaidh a stèidheachadh anns an dùthaich. Abair gun do chòrd a h-uile sian rinn – bhruidhinn sinn mu dheidhinn a’ mhòid anns a’ bhideo seo, agus tha dealbhan ri fhaotainn air Facebook. Thig podcraoladh a-mach ann an ùine ghoirid.

The Gaelcast team went to Ottawa, Canada’s capital, for the first national mòd in that country. We had a great time — we talk about the mòd in this video, and photos are available on Facebook. A podcast will follow shortly.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

1 Response to Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

  1. Shannon says:

    Tha sibh ro shamhach. A bheil “boom mic” agaibh?

    Seo glè mhath, co-dhiùbh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.