Tasgaidh na h-Alba?


Seo beachd Mhìcheil, an àite naidheachd no fiosrachadh, mu cheist a nochd o chionn ghoirid. ‘S i a’ cheist, “Carson a tha riaghaltas na h-Alba a’ cosg airgead mhòr do’n t-sianal Gàidhlig, agus do’n Ghàidhlig co-dhiù, nuair nach eil ann ach glè bheag de dhaoine a tha ga bruidhinn?” Uill, dè tha a’ Ghàidhlig a’ ciallach…adh do dh’Alba, agus dè a bu chòir dhi ciallachadh? Gheibh thu smuaintean Mhìcheil aig a’ phìos a tha shuas air YouTube.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

1 Response to Tasgaidh na h-Alba?

  1. Mìcheal Newton says:

    Beachdan geur ciallach tuigseach! Agus eucoltach ris an nàimhdeas a chluinnteadh gu tric aig Goill na Machrach!

Leave a Reply

Your email address will not be published.