Prògramman Ùra — New Programs

As deaghaidh uair a bha ro-fhada, agus sinne ro-thrang ag obair agus ag ionnsachadh, bidh sgioba Gaelcast a’ tighinn air ais a dh’aithghearr le sreath ùr de phrògramman ann an nòs ùr. “Bhideo” a bhi ann, agus gheibhear filmichean agus podcraolaidhean agus dealbhan agus sgrìobhadh air an làrach-lìn againn.

After a long, work and school-enforced hiatus, the Gaelcast team will soon be back with a new series of programs in a new format. We are going video, and the new programs will feature both video and audio components as well images and text in Gaelic and English on our Web site.

Long Lochlannach fo sheòl.

Anns a’ cheud phrògram, ionnsachaidh sinn beagan mu dheidhinn na Lochlannaich agus na Maineannaich — ann am Maryland. Chaidh sinn a-mach a’ seòladh còmhla ri sgioba “Lochlannach” agus còmhlan Maineannach anns an sgìre againn fhìn.

trio1.jpg

Chan e a h-uile latha a bhiodh mòd aig Mac an Tòisich, agus chan e a h-uile latha a gheibhear cothrom mar seo idir!

In the first program, we will learn a bit about the Vikings and the Manx — in Maryland. We went out sailing with a “Viking” crew and a Manx group in our own region. As the saying goes, it’s not every day Macintosh has a mòd, and it’s not every day you get a chance like this one!

Anns na prògramman sa teachd, bidh sinn a’ coimhead air cuspairean eile. Thig air ais a dh’aithghearr!

In the programs to come, we’ll be dealing with other programs. Come back soon!

This entry was posted in News, podcasts, Site. Bookmark the permalink.

2 Responses to Prògramman Ùra — New Programs

 1. Don Laliberty says:

  Tha mi gle thoilichte sin a chluintinn!

 2. Liam says:

  Mòran taing, Cam agus Don!

  Tha sinn a’ tighinn gu Facebook a dh’aithghearr cuideachd — nòtaichean, dealbhan agus tuilleadh, agus ceangailtean ris an làrach-lìn againn ann a’ seo agus na bhideos agus podcraolaidhean.

  Agus ma bhios sibh a’ sàs ann am Facebook, bhiodh e fada nas furasda dhuibh a bhith a’ sàs ann an Gaelcast — fìor “coimhearsnachd” a bhi annainn air loidhne!

  Agus b’urrainn dhuinn faighneachd dhibh gu dè na cuspairean a bhiodh inntinneach dhuibh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.