Prògram 35

Faodaidh sibh Gaelcast 35 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 35).

Uill, a chàirdean, tha an latha mòr air tighinn agus air falbh, agus nach mìorbhaileach sin – tha Barack Obama gu bhith ann mar cheann suidhe. Tha gàirdeachas mòr, faochadh, agus toileachas ann – air aon taobh, ‘s cinnteach – agus air an taobh eile? Tha cuid a’ dol a dh’fheitheamh gus an ath-thaghadh, tha cuid a’ gearain, agus cuid eile sàmhach. Ach sàmhchair ann no às, tha eachdraidh air a deanamh a-nist.

Well, friends, the day came and went and isn’t it miraculous – Barack Obama is to be the next president. There is celebration, relief, and happiness – on one side anyway, and on the other side? Some are going to wait for the next election, some are complaining, and some are silent. But, silence or no, history has been made.

Tha Liam agus Micheal a’ bruidhinn an turas seo mu’n taghadh, an coimeas a th’ann eadar an turas seo agus taghaidhean eile a bha ann, agus de tha an taghadh seo a’ ciallachadh do na Stàitean, do’n sgaradh a th’againn eadar na cinealan, agus eadar na pàrtaidhean poileatagach. Cuideachd, tha sinn a’ dol thairis air an obair mhòir a tha a-nist aig Ceann-Suidhe Taghte Obama agus dè a dh’fhaodadh e – agus gu dè a dh’fheumadh e – deanamh airson a bhith soirbheachail anns na ceithir bliadhnaichean a tha romhainn.

Liam and Micheal talk this time about the election, comparing it to other elections, and what this election means to the States, to the division we have between the races, and between the political parties. We also go over the huge task that President-elect Obama has now, and what he may – and must – do to be successful in the next four years.

A bheil sibh ag aontachadh leinn? A bheil beachdan eile agaibh? A bheil sibh toilichte leis mar a thàinig a h-uile sian a-mach? Sgrìobhaibh thugainn agus innsibh dhuinn na th’air ur n-inntinn!

Do you agree with us? Do you have other opinions? Are you happy with how everything came out? Write to us and tell us your thoughts!

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *