Beag is beag eile

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!)

Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. ‘S an iris seo, chan eil ann ach mi fhèin, agus tha mi air an iris seo a dheanamh mar earran ann am blog – a’ bruidhinn mu dheidhinn na tha mi a’ faicinn ‘san t-saoghal agams’.

Mike Mackay here, friends, and I’m setting before you another Beag is beag! In this edition, it’s only myself, and I’ve done this one as a blog entry – talking about what I see around me.

Tha mi a-mach an seo air dà rud aig a bheil ceangal ann — blathachadh na cruinne, agus na tha daoine bhos a seo a’ smaoineachadh mu dheidhinn, agus prìs a’ pheatroil a th’air a dhol an àirde cho mòr anns na seachdainean a chaidh seachad. Ged a tha sinn a’ faicinn èifeachd a’ bhlathachaidh anns an t-saoghal againn, agus ged a tha adhbharan gu leòr ann dhuinn na h-uiread de pheatrol a tha sinn a’ cosg a lughdachadh, saoil a bheil sinn a’ dol a dheanamh mòran ‘san àm ri teachd – mar eiseimpleir, gun a bhith a’ draibheadh cus air an deireadh-sheachdain a tighinn – Memorial Day?

This time, I’m talking about two things that have a connection – global warming and what people here think about it, and the price of gas which has gone up so much in recent weeks. Though we are seeing the effect of global warming in the world, and though we have reason enough to decrease how much gas we use, will we do much in the future – for example, will we not drive too much on the weekend coming up – Memorial Day weekend?

Ma tha beachd sam bith agaibh, thigibh a seo asus sgrìobhaibh thugainn! Agus, ma tha sibh airson fios a bhith agaibh mu’n cheòl a tha tighinn an lùib a’ phrògram seo, ‘s e “Eventual Resolution” le John Bevans a th’ann. Theirigibh gu John Bevans agus na h-Avant Guardians airson cluinntinn!

If you have an opinion about this, write in! And, if you are wondering about the music that’s in this program, it’s “Eventual Resolution” by John Bevans. Go to John Bevins and the Avant Guardians to hear it!

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *