An Seachdamh Prògram – the Seventh Program

Faodaidh sibh Gaelcast #7 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventh program.)

Tha am prògram seo a-mach air cuspair a tha glè inntinneach do mhòran, agus gu h-àraid dhan sgioba aig Gaelcast – uisge beatha agus ÃŒle. Nist, chan e gu bheil ùidh thar chàich againn ann an uisge beatha air a shon fhèin! Gu dearbh, chan eil sinne ga sheachnadh idir, agus tha deagh uisge beatha a’ còrdadh ruinn a cheart cho math ri duine sam bith eile. ‘S e a tha inntinneach dhuinne, an tè ris an robh sinn a’ bruidhuinn mu’n chuspair – Iseabail Nic an t-Sagairt, a tha ag obair airson A’ Bhogha Mòr, fear de na taighean staile air ÃŒle. ‘S e a bha inntinneach dhuinne, mar a dh’atharraich gniomhachas an uisge bheatha thar nam bliadhna, agus, mar dhaoine ionnsachaidh, a’ Ghàidhlig bhreagha ÃŒleach a th’aig Iseabail. Nach èisd sibh ris na th’aice ri ràdh – chan eil rian nach còrdadh e ruibh!

This program is about a subject that is very interesting to many, especially to the Gaelcast team – Whisky and Islay. Now, it’s not that we have a greater interest in whisky than anyone else! While we certainly don’t avoid it, and we do enjoy a good whisky as much as anyone else, we do find the woman who is talking with us especially interesting – Iseabail MacTaggart, who works for Bowmore distillery, one of the eight on Islay. We found that the changes in the distillery business that Iseabail described very interesting, and, as Gaelic learners, we very much enjoyed her beautiful Islay Gaelic. Listen, and you will certainly enjoy what she has to say!

Tha e an-còmhnaidh math agus oideachail a bhith bruidhinn ri Calum MacFhearghuis a tha na dhuine anmeil ann an saoghal craoladh na Gàidhlig agus saoghal nan leabhraichean Gàidhlig. An turas seo, tha Calum a’ toirt iomradh air a’ Chomunn Gàidhealach nuair a bha e òg, a’ chiad truip a dh’fheuch e ri sgeulachd aithris air a’ rèidio, agus mar a tha e faicinn saoghal a’ chraolaidh agus na Gàidhlig ag àtharrachadh thar nam bliadhna. Ag èisdeachd ris, agus a’ smaoineachadh air cho fada ‘s a tha sinn air tighinn bho na laithean far nach robh cead aig duine Gàidhlig a labhairt anns na sgoiltean, tha reusan ann a bhith dòchasach air cor a’ chànain, ma chumas sinn an spàirn a’ dol. Co-dhiù, tha e dìreach math a bhith ag èisdeachd ri Calum còir, a’ leigeil leis a ghuth ar toirt air ais gu laithichean òige – ‘s e ceithir mionaid deug air leth taitneach a th’ann!

It’s always pleasant and educational to listen to Calum Ferguson, the man famous in the world of Gaelic broadcasting and books. This time, Calum talks about the Gaelic Society when he was young, about the first time he tried to tell a story on the radio, and how he has seen the world of broadcasting change over the years. Listening to him, and thinking about how far we’ve come from the days when it was not permitted to speak Gaelic in the schools, there’s reason to be hopeful about the state of the language, if we keep working. Anyway, it’s great to just listen to him, letting his voice carry us back to the days of his youth – a very pleasant 14 minutes!

Agus aig an deireadh, cluinninn sinn roinn de phuirt bho Pipe Major Alasdair MacGilles, bho’n chlàr An Talamh Brèagha a chaidh a chur ri chèile le Urras Dualchas Ratharsaidh agus le Rebecca NicAoidh.

And at the end of the program we’ll hear a selection of tunes from Pipe Major Alasdair MacGilles, from the recording An Talamh Brèagha, made by the Raasay Heritage Trust and by Rebecca Mackay

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

1 Response to An Seachdamh Prògram – the Seventh Program

  1. ‘S i deagh bheachd-smuain a th’ agaibh agus tha seo a’ còrdadh rium glan agus tha air a mhìneachadh gu snog i. Tha dàna am pròiseact agus tha mi ‘n dòchas gun tig feabhas oirbh mar a dh’fhàsas i. ‘S math a fhuaradh sibh!

    Le deagh dhùrachd.

    Mìcheal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *