Search

Prògram 20

Posted by liam on June 7th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 20 fhaighinn an seo. (Click here to download our 20th program.)

Anns an fhicheadamh prògram aig Gaelcast, bidh sinn a’ coimhead air inimreachas mi-laghal — cuspair gu math conspaideach anns na Stàitean Aonaichte an dràsta.

In the twentieth Gaelcast, we’ll look at illegal immigration — a very controversial topic in the United States right now.

Tha barrachd air 350,000 duine a’ tighinn dha na Stàitean gu mi-laghal a h-uile bliadhna, a-rèir an U.S. Immigration and Naturalization Service. Thathar ag ràdh gu bheil suas ri 12 millean duine anns na Staitean gu mi-laghal — agus cha b’ ann ach 3.5 millean ann an 1990. D’fhaodadh iad a bhith tighinn bho gach dùthaich air an t-saoghal, ach tha an cuid as motha dhiubh a’ tighinn à Mexico agus dùthchannan gu deas mar El Salvador agus Guatemala.

More than 350,000 people enter the United States illegally each year, according to the U.S. Immigration and Naturalization Service. It’s said that there are 12 million people living in the United States illegally — and there were only 3.5 million in 1990. They come from every country in the world, but the greter share of them come from Mexico and countries to the south such as El Salvador and Guatemala.

Bruidhnidh sinn ri Muriel Fisher — às an Eilean Sgìtheanach ach a-nise a’ fuireach ann an Arizona, faisg air crìochan nan Stàitean Aonaichte agus Mexico — mu dheidhinn ciamar a tha cùisean air na crìochan agus dè bhios daoine anns an iar mu deas de na Stàitean a’ fearachdainn mu dheidhinn na h-inimrichean mi-laghal agus an deasbad seo.

We’ll talk with Muriel Fisher — from the Isle of Skye but now living in Arizona, close to the border of the United States and Mexico — about how things are on the border and what people are thinking in the American Southwest about the illegal immigrants and this debate.

Tha dà bhile a’ dèileagadh le inimreachas ann an Congress a-nise — aon dhiubh ann an Taigh nan Riochdairean agus an tè eile anns an Seanadh. Bu chòir dhaibh a’ toiseachadh air feuchainn ri tighinn gu aonta am mìos seo. Ach an tig iad gu aonta uair air bith, agus na bilean cho tur eadar-dhealaichte?

There are two bills dealing with immigration in Congress — one in the House of Representatives and one in the Senate. They should begin working on a compromise bill this month. But will they ever reach agreement when the bills are so radically different?

Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events

Posted by liam on June 2nd, 2006

Seo dhuibh ceangailtean airson feadhainn de na tachartasan a bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ann an Gaelcast 19. Bithidh sinn ‘gur faicinn!

Here are links for some of the events we talked about in Gaelcast 19. See you there!

Prògram 19

Posted by micheal on May 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 19 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninteenth program.)

Fàilt’ air ais! Tha sinn a-mach an turas seo air na rudan a tha dol thall ‘s a bhos a thaobh clasaichean agus iomairtean Gàidhlig, bho Ohio gu Siatail gu Sabhal Mòr Ostaig anns an àm ri teachd. Tha sinne, Liam agus Mìcheal, a’ bruidhinn air na cursaichean tumaidh, Mòdan, agus a h-uile rud, cò a dh’fhaodadh a bhith ann, agus na cuimhneachan againn bho nuair a chaidh sinne dha na h-iomairtean ‘s an àm a dh’fhalbh.

Tha sinn a’ bruidhinn air Mòd nan Lochan Mòra, na clasaichean aig an t-Sabhal, an seachdain tumaidh aig Grandfather Mountain (Beinn Seanar) agus Fèis Shiatail. Ma ‘s urrainn dhuibh dhol ann gu tè dhiubh thairis air an t-samhradh, nach math dhuibh! Sgrìobh thugainn a dh’innse ciamar a bha e a bhith ann.

Welcome back! We’re talking this time about the events that are happening here and abroad for classes and Gaelic events, from Ohio to Seattle to Sabhal Mòr Ostaig, in a little while. Mike and Liam talk about the immersion classes, Mòds, and who will be there, our memories about going to these events in the past, and so on.

We talk about The Great Lakes Mòd, the classes at SMO, the immersion week at Grandfather Mountain, and the Seattle Fèis. If you can make it to one of these over the summer, great! Write back to us and tell us how it was.

An uair sin, bruidhnidh sinn air Seòras Bush agus na daoine a th’anns a’ phartaidh Republican, agus mar nach eil e a’ dol gu math leotha an dràsda. Carson a tha sin? Eadar an cogadh ann an Iraq, na trioblaidean a th’air a bhith ann an Louisiana agus na h-àiteachan eile air a’ chost an Gulf, agus na trioblaidean ann mu luchd inimrich, tha e coltach gu bheil gu leòr ann airson mìneachadh a thoirt air a’ chùis. Ach a bheil na daoine eile ‘sa phàrtaidh a’ deanamh sgaradh eatorra agus Bush air sgàth na rudan tha seo? Èisdibh gus am faigh sibh a-mach dè tha sinn air ionnsachadh.

Then, we talk about George Bush and the other Republicans, and how it appears to be going not so well for them. Why? Between Iraq, the troubles that have been in Louisiana and the other Gulf coast areas, and the recent troubles with immigration, it seems there’s plenty around to explain the matter. But are the other Republicans distancing themselves from Bush because of these troubles? Listen, and find out what we’ve learned.

Cuiridh sinn crioch air a’ phrògram le ceòl bho Liam agus Ed fhein, Na Maragan, a’ cluich port a rinn iad fhèin.

We end the program with music from Liam and Ed themselves, Na Maragan, playing a tune they made themselves.

Prògram 18

Posted by micheal on May 10th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #18 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighteenth program.)

Chaidh Liam gu New Orleans agus na h-àiteachan mu’n cuairt o chionn ghoirid, agus chunnaic e ann a sin mar a tha na taighean, na sràidean agus an àrainneachd far an deach Catrìona, an doineann, air tìr an uiridh. Tha sinn a’ bruidhinn air na chunnaic e, carson a tha cùisean cho deireannach ochd mìosan as dèidh na stoirm, agus dè cho fad ‘s a tha dùil gum bi e gus an tèid leasachadh a dhèanamh air an àite air fad. Agus airson rudeigin nas aighearraich, am bi Micheal ag ionnsachadh ciamar a chanas e “Nawlins” gu ceart idir? Chì sibh!

Liam went to New Orleans and the surrounding areas a little while ago, and he saw the houses, streets and the general environment where hurricane Katriona landed last year. We talk about what he saw, why so little has been done eight months after the storm, and how long it’s expected to take before the area gets restored. And, for something lighter, will Micheal ever learn how to say “Nawlins”? You’ll see!

A’ bruidhinn air rudan nas aighearraich, tha sinn as dèidh sin a’ tionndadh air ais gu Alba, far a bheil Ruairidh MacIlleathain agus naidheachd ùr mu dheidhinn Litir do Luchd-Ionnsachaidh. Tha leabhar a-nist air tighinn a-mach le dà cheud (200!) litir agus tha DVD ri fhaotainn cuideachd far a bheil na litrichean agus na faidhlean claisnich. Ciamar a bhios daoine gan cleachdadh? Agus a bheil dà cheud eile gu bhith tighinn a-mach nuair a ruigeas am prògram ceithir ceud (tha e a-nist suas gu barrachd na 350)? Gheibh sibh sin a-mach aig deireadh a’ phrògram.

Speaking of lighter things, we next turn to Scotland, where Ruairidh MacIlleathain and news about Litir do Luchd Ionnsachaidh are. A book has just come out with two hundred letters and a DVD that has the letters and sound files. How do people use the letters? And will we get another 200 when the program reaches the 400 mark? You’ll find out at the end of the program.

Cuideachd, bidh sibh a’ mothachadh gu bheil ceòl ùr againn – bho “Blue Stew”, còmhlan-ciùil “Cajun” à Ventura, Calif., agus “Stone Autumn” à Glaschu. Tha sinn an dòchas gun còrd sin ruibh cuideachd.

You’ll also notice that we have some new music – from “Blue Stew”, a “Cajun” band from Ventura, Calif., and “Stone Autumn” of Glasgow. We hope you like it, too.

Prògram 17

Posted by micheal on April 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #17 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventeenth program.)

Ah, a’ cabadaich! Sin na tha Liam agus Micheal a’ deanamh an turas seo – bruidhinn mu dheidhinn an Earraich, gàrraidhean, agus rudeigin a tha caran connspaideach bhos a seo o chionn mios – ceist nan inimrich. Dè tha dol anns an riaghaltas an dràsda airson dèiligeadh ris an fheadhainn a tha fuireach anns na Stàitean gun chead, gu mi-laghail? Agus dè a dh’fhaodadh tachairt dhaibh anns an àm ri teachd? Agus, rud nach eil cho buileach cudthromach, dè mhearachd a rinn Mìcheal aig toiseach a’ phrògram – no dè a’ mhearachd a rinn Liam agus Mìcheal anns a’ chiad phàirt dhe’n phrògram? Co-dhiù, ge be dè rinn – no nach d’rinn – sinn, tha sinn an dòchas gun toir seo oirbh deasbad a thòiseachadh nur measg fhèin mu’n ghnothach.

Ah, chatting! That’s what Liam and Mike are doing this time – talking about Spring, gardens, and something that is somewhat controvertial over here for the past month – immigrants. What is the government doing to deal with those who live in the States without permission, illegally, and what might happen to them in the future? Also, something not quite so important, what mistake did Mike make at the start of the program, or what mistake did Liam and Mike make in the first part of the program? Anyway, no matter what we did – or didn’t do – we hope that this will start some debate amongst yourselves.

An uair sin, tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean airson cloinne – gu h-àraid, dà leabhair a tha gu bhith ri fhaotainn ann am beagan tìde. Chaidh fear dhiubh a chur an clò le Trueman Matheson, a tha fuireach ann an Canada, faisg air Antigonish. Seo an leabhar a chleachd iad, Trueman agus a bhean, nuair a bha iad a’ teagasg Gàidhlig dha’n cloinn. Gheibh sibh sin aig a’ làraich aca – www.gaelicbooks.com. Cluinnidh sibh bho Thrueman fhèin nuair a bhruidhinn Liam ris o chionn bheagan. Tha sinn a’ bruidhinn air leabhar a sgrìobh Mìcheal Newton cuideachd – Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands. Tha sinn an dòchas gum bruidhinn Micheal ruinn ann am beagan ùine cuideachd. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh ann an www.calumandcotriona.com.

Then, we talk about books for children – especially two books that are soon to be available. One of them was published by Trueman Matheson, who lives in Canada close to Antigonish. This is the book that Trueman abd his wife used to teach their children Gaelic. You will be able to get this on their website – www.gaelicbooks.com. You’ll heard Trueman himself talk about it when he and Liam talk in the piece. We also talk about a book the Michael Newton wrote – Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands. We hope that Michael will speak to us soon about it as well. You can get more information at calumandcatriona.com.

Bruidhinn air cabadaich – gheibh sinn cothrom bruidhinn ruinn ann am beagan ùine – bidh sinn air skype air deireadh-sheachdain ‘san àm ri teachd, agus ma thèid sibh ann, cuiridh sinn fòn thugaibh, no faodaidh sibh fòn a chur thugainn, air skype, agus bidh sinn a’ bruidhinn, agus a’ cur sin air an ath-phrògram! Cumaibh sùil air a’ làraich seo gus faighinn a-mach cuin’ a bhios sin!

Prògram 16

Posted by micheal on April 4th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #16 fhaighinn an seo. (Click here to download our sixteenth program.)

Anns a’ phrògram seo, tha sinn a’ cèilidh air Beathag Mhoireasdan a rugadh ‘s a thogadh ann an Ùig air Eilean Leòdhais. Tha sinn a’ bruidhinn air mar a tha beatha nuair a bha i òg, na h-obraichean a bh’aig a’ chloinn ri deanamh gach latha, an diofar eadar beatha obrach na cloinn nighinn seach na balaich, agus na bh’aca airson cur-seachadan nuair nach robh iad ag obair.

Cuimhnichibh cuideachd gum bi Beathag anns na Stàitean ‘s t-Fhoghair mar bhreitheamh aig a’ Mhòd ACGA agus, ma tha comas agaibh a thighinn gu Ligoneir, PA, gheibh sibh cothrom bruidhinn rithe cuideachd! Tha fadachd oirnn a tha gu minic a’ dol dhan Mhòd Beathag fhaicinn an uair sin, agus ‘s cinnteach gum bi spòrs agus cur-seachadan a’ dol an aghaidh an uair sin!

Program 16 is coming soon! In this program we visit Beathag Mhoireasdan who was born and raised in Ùig on the Isle of Lewis. We talk about life when she was young, what work was expected of the children each day, the difference between what girls versus boys were expected to do for work, and what they did for fun.

Also remember that Beathag will be here in the Fall as our adjudicator for the ACGA Mòd, and if you can make it to Ligoneir, PA, you’ll get a chance to speak with her as well! We can’t wait till we see Beathag then, and you can bet there will be fun at the Mòd!

Tha Liam, anns an darna phàirt dhe’n phrògram, a’ dol gu deuchainn – ach chan e seòrsa deuchainn a th’ann a chuireadh eagal air! ‘S ann air blasad uisge bheatha a bha an deuchainn a bha seo, agus bha Liam “d is d” sin a dheanamh. Tha e a’ bruidhinn ri muinntir Famous Grouse (A’ Chearc-fhraoich Ainmeil?) mu dhà sheòrsa uisge bheatha ùir a th’air tighinn a-mach. Obair chruaidh gun teagamh, ach feumaidh cuideigin ga deanamh, agus ‘s e Liam an duine a nì sin! Gheibh sinn a-mach ciamar a chaidh leis. Gheibh sibh sin agus còmhradh is ceòl anns an ath-phrògram.

Liam, in the second part of the program, goes to a test of sorts, but not the sort that would make him anxious at all! This is to taste-test whisky, and Liam is “deònach is deiseil” to do it. He talks with the folks from the Famous Grouse about two new kinds of whisky that have come out. It’s a tough job, but someone has to do it, and Liam is just the guy for it! Find out how it goes with him. You’ll get this and more in the next program.