Search

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

Posted by liam on August 25th, 2006

English version below

Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd.

Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug teagasg anns an sgoil seo, far a bheil craoileagan, bun-sgoil agus àrd-sgoil air an cuir fon aon mhullach.

Bidh 320 oileanach anns an sgoil an fhoghar seo, ach fàsaidh an àireamh ann an ùine ghoirid agus is dòcha gum biodh tuilleadh na 500 oileanach ann am bliadhna neo dhà.

Chosg an sgoil £4 millean (U.S. $7.5 millean). Mus do dh’fhosgail an sgoil ùr, bha bun-sgoil Ghàidhlig ann an Glaschu agus ionad Gàidhlig ann an àrd-sgoil eile anns an sgìre.

Cha robh sgoil mar seo ann roimhe riamh ann an Alba, agus thog a fosgladh dòchas a-measg luchd na Gàidhlig gum faicear àrd sgoiltean eile làn-Ghàidhlig, gu h-àraid anns na bailtean mòra mar Dùn Èideann agus Inbhirnis.

Tha Fòram Gàidhlig Inbhir Nis a’ sireadh beachdan phàrantan air co-dhiù¹ bu chòir do dh’ àrd-sgoil Ghàidhlig a bhith air a stèidheachadh ann an sgìre Inbhir Nis. Dh’fhosgail bun-sgoil ùr sa bhaile am bliadhna seo.

Dè do bheachd fhèin? Sgrìobh thugainn aig info@gaelcast.com neo fàg post-gutha (voice-mail) againn.

The first Gaelic-medium secondary school in Scotland, the Glasgow Gaelic School, opened this week – a very important step for the future of Scottish Gaelic.

The school will educate children between the ages of three and 18, combining a preschool, primary school and secondary school under one roof.

Three hundred and twenty students will enter the school this fall, though the number of pupils is expected to climb to 500.

The opening of the £4 million school raises hopes that other all-Gaelic secondary schools may soon open elsewhere in Scotland, especially in cities such as Edinburgh and Inverness.

Fòram Gàidhlig Inbhir Nis, the Inverness Gaelic Forum, is seeking parents’ opinions as to whether a Gaelic-medium secondary school should be opened in the Inverness area. A Gaelic primary school opened there this year.

What’s your opinion? Write to us at info@gaelcast.com or leave a voice-mail message.

Prògram 23

Posted by micheal on August 15th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.)

Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air an eadar-lìon – ach sin mar a tha e! Tha e caran duilich, ged-tha, gur ann air a’ phrògram seo a tha sinn a’ bruidhinn air Gobnait NicFhilib, a shuibhail o chionn ghoirid – agus tha barrachd againn air a’ phost mu dheireadh agus air feadh an eadar-lìon mu deidhinn. Tha sinn ann an Gaelcast a’ guidhe gach beannachd air a teaghlach, agus a’ cur ris na tha a h-uile duine ag ràdh, gun do chaill sinn Gaidheal cho daingeal dìleas neartmhor a chunnacas riamh a thaobh a’ chànain.

It’s hard to believe, friends, that we’re coming to the end of a year’s worth of Gaelcast, but that’s how it is! It is sad, however, that it’s in this program that we speak of the passing of Deborah White, and there’s more about her in our last post and all over the Internet. We at Galcast wish every blessing on her family, and add to what everyone is saying, that we have lost a truly strong, faithful Gael.

Tha againn ri cumail air adhart, ged-tha, agus tha sinn cinnteach gur e a’ chiad rud a chanadh ar caraid còir, gum b’fheudar dhuinn! Tha sinn a’ bruidhinn ri Mìcheal Newton ‘sa chiad dol-a-mach, mu dheidhinn leabhar a tha e air sgrìobhadh, agus chan e sin a’ chiad fhear idir, dìreach am fear mu dheireadh – “Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands” – leabhar cloinne a dh’fhaodadh a bhith feumail do dh’iomadh duine a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig. Gheibh sinn tuilleadh a-mach mu’n leabhar nuair a chaidh Liam a bhruidhinn ri Mìcheal, agus mu’n rudan a rinn e a thaobh agus air sgàth na Gàdhlig rè iomadh bliadhna. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh aig www.calumandcatriona.com agus www.saorsamedia.com.

We do have to keep on, though, and we’d say that our dear friend would have said we should as well. We speak with Michael Newton first, about a book he’s written, and it’s not the first at all – just the latest – “Calum and Catriona’s Welcome to the Highlands” – a children’s book that will be useful to anyone learning Gaelic. We find out more about the book when Liam spoke with Michael, as well as about the things Michael has done with Gaelic though the years. You can find out more at www.calumandcatriona.com and www.saorsamedia.com.

An uair sin, thig sinn air ais gu saoghal a’ chiùil, agus tha an t-àm ann coimhead a-steach air Gaelcast fhèin – co-dhiù do dhithist a tha an sàs ann an Gaelcast, ach a tha cuideachd a’ deanamh ciùil uamhasach math agus beòthail anns a’ cheàrnaidh seo a dh’Aimeireaga. Tha Liam agus Ed air Na Maragan a chur air chois mar chomhlann ciùil o chionn bliadhaichean, agus tha iad air a bhith a’ toirt air daoine an casan a breabadh agus am basan a chur ri chèile bho’n uair sin. Ach, mar iomadh buidheann ciùil a tha agus a bha ann bho riamh, tha cuspairean diomhaireach a’ dol mu’n cuairt an dithis aca. Cò às a thàinig an t-ainm “Na Maragan”? Cuin agus ciamar a rinn iad an ceòl a chluinnear aig toiseach ar prògram? Ciamar a tha “Am Bus Draoidheil” a’ dol as aonais peatrail? Gheibh sinn uile sin a-mach sa phrògram againn an turas seo, agus theirigibh gu www.namaragan.com airson tuilleadh!

Next, we return to the world of music, and it’s time to look inside Gaelcast itself – anyway, to two that are involved in Gaelcast, and also make great, lively music in this corner of America. Ed and Liam started Na Maragan many years ago, and have been making people’s toes tap and hands clap for many years. But, just like many bands that have ever been, there are secrets hidden within Na Maragan. Where did the name come from? When and why did they make the music that you can hear at the start of Gaelcast? How does the Magic Bus run without gasoline? We have all the answers in this program, and go to www.namaragan.com for more!

Agus aig an deireadh, cluinnidh sinn pìos bho chòmhlan gu math eadar-dhealaichte ris an do thachair Liam agus Ed o chionn ghoirid — The Old Line Skiffle Combo: www.members.aol.com/oldlineskiffle.

And at the end, we’ll hear a piece from a very different group that Liam and Ed met up with a short time ago — The Old Line Skiffle Combo. Go to www.members.aol.com/oldlineskiffle.

Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

Posted by liam on August 8th, 2006

Chaochail Deborah White — no Gobnait Nic Fhilib, mar a b’fheàrr leatha — ann an Santa Rosa, California, aig toiseach an Lùnasdal. Bha i tinn leis na h-aillse bho thoiseach na bliadhna seo.

Bha Gobnait gu math ainmeil am measg luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns na Stàitean, gu h-àraid iad a bhios ag ionnsachadh air loidhne agus tro liostaichean mar Gàidhlig-B agus Gàidhlig4U.

Stèidhich i Gàidhlig4U còmhla ri caraid ann an Alba, Dàibhidh Ealaghoil (David Wright). Bha Gobnait ag ionnsachadh agus teagasg Gàidhlig agus Gàidhlig na h-Èirinn airson iomadh bliadhna ann an California a tuath.

‘S e seinneadair agus ceòladair a bh’ innte cuideachd, agus bha còmhlan-ciùil iomraiteach aice agus a dhà mhac, Diarmaid (Jared) agus Seathan (Shayne) MacGhilleBhàin — “Distant Oaks” (www.distantoaks.com). Chuir Gobnait cruinneachadh de cheòl Albannach agus Èireannach ri cheile, “Trì Sruthan” le òrain anns a’ Ghàidhlig, Gàidhlig Èirinn agus Beurla.

Thuirt Cailean Mark, air Gàidhlig-B, “Tha sinn uile, agus saoghal na Gàidhlig, air banacharaid mhath a chall.”

Beannachd dhì agus fois air a h-anam.

Deborah White — or Gobnait NicFhilib, as she preferred — died in Santa Rosa, California, early this month. She had been ill with cancer since the beginning of this year.

Gobnait was well-known among Scottish Gaelic learners in the United States. especially those learning on line or through e-mail lists such as Gàidhlig-B and Gàidhlig4U.

She established Gàidhlig4U with a friend in Scotland, Daibhidh Ealaghoil (David Wright). She taught Scottish Gaelic and Irish for many years in Northern California.

She was a singer and musician as well, and had a renowned musical group with her two sons, Diarmaid (Jared) and Seathan (Shayne) called Distant Oaks. She also published a collection of Irish and Scottish Music — “Trì Sruthan” (Three Streams) — with songs in Scottish Gaelic, Irish and English.

Colin Mark, of Gàidhlig-B, said, “We have all, and the Gaelic world, lost a good friend.”

Ceud Mìle Fàilte dhan Chiad Mhìle Aoigh

Posted by liam on August 4th, 2006

Thàinig tuilleadh na 1,000 aoigh fa leth gu Gaelcast anns an Iuchair — an àireamh as motha a bha againn riamh agus dùbailt am meud a bha againn aig toiseach na bliadhna.

Thug 1,062 neach-cèilidh sùil air na duilleagan agus dh’èisd 207 duine ri Gaelcast 21 agus 136 ri Gaelcast 22.

Anns a’ Ghearran, fhuair Gaelcast 532 aoighean àraid, ach dh’fhàs àireamh nan cèilichean air feadh na bliadhna. Fhuair sinn 793 anns a’ Chèitein agus 914 san Òg-Mhìos.

Chan eil fiosrachadh ri fhaighinn airson an Fhaoillich.

Thàinig an fheadhainn as motha de na h-aoighean às na Stàitean Aonaichte, air an leantainn leis an Rioghachd Aonaichte, Astràilia, Èirinn, an Ollaind, agus Canada.

Tha sinn uile aig Gaelcast toilichte gu bheil àr càraidean agus luchd-èisdeachd a’ sìor-fhàs ann am meud, agus tha sinn an dùil
s an dòchas gun tig sibh uile air ais a chèilidh oirnn. ‘S iomadh prògram agus aoigh a bhitheas againn anns na mìosan ri teachd.

Ma bhios moladh sam bith agaibh, sgrìobhaibh thugainn aig info@gaelcast.com!

A Hundred Thousand Welcomes to Our First Thousand Visitors

More than 1,000 unique visitors visited Gaelcast in July — the largest number yet and double the number at the beginning of the year.

One thousand and sixty-two visitors came to Gaelcast.com and 207 people listened to Gaelcast 21 and 136 to Gaelcast 22.

In February, Gaelcast had 532 unique visitors, but the number of visitors has grown throughout the year. We had 793 in May and 914 in June. Statistics are not available for January.

The majority of the visitors came from the United States, followed by the United Kingdom, Australia, Ireland, the Netherlands and Canada.

We are delighted our audience is growing, and we hope that you will come back to visit us often. We’ll have many more programs and guests in the months to come.

If you have any suggestions, write to us at info@gaelcast.com!

Prògram 22

Posted by micheal on July 22nd, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 22 fhaighinn an seo. (Click here to download our 22nd program.)

Tha sinn, an turas seo air Gaelcast, a’ bruidhinn air iomadach rud – tuiltean, ceòl, cànain, agus Mòdan! Tha Liam agus Mìcheal a-mach an toiseach air stoirmean an t-Samhraidh a thàinig a-steach oirnn o chionn beagan seachdainean, agus an trioblaid a dh’aobhraich sin do tòrr dhaoine air taobh an ear nan Stàitean. Chaidh fiù ‘s Ed Bradshaw fhèin a ghlacadh leis na tuiltean!

This time on Gaelcast, we talk about many subjects – floods, music, language, and Mòds! Liam and Mike talk about the storms that came to the East side of the States a few weeks back, and the troubles they caused for many people here. Even Ed got stuck in the floods!

An uair sin, tha Laim a’ bruidhinn ri Lois Kuter, a tha an sàs ann a bhith feuchainn ri taic agus cuideachadh a thoirt dhaibh a tha cumail cànan a’ Bhreatuinn Bhig a’ dol. Gu mi-fhortanach, chan eil an dùthaich far a bheil an cànan sin suidhichte, an Fhrang, taiceil idir dhan mhin-chànan sin, agus tha e doirbh rudan mar clasaichean agus sgoiltean a’ cumail a’ dol an sin. A bheil sin a’ toirt rud sam bith nur cuimhne?

Next, Liam speaks with Lois Kuter, who is involved in supporting and helping those who are trying to keep the Breton language going. Unfortunately, the country where this language exists – France – is not supportive at all to minority languages, and it’s difficult to set up classes and schools for the language – remind you of anywhere?

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn Brezhoneg agus an ICDBL, rachaibh gu http://www.breizh.net/icdbl/saozg/

For more information on Breton and the ICDBL, go to http://www.breizh.net/icdbl/saozg/

An uair sin, tha sinn a’ dol gu Ohio far an do choinnich Micheal ri Donnie Murdo MacLeòid – chan e gu bheil e a’ fuireach ann, ach bha e ann mar bhreitheamh dhan Mhòd ann an Ohio, a tha tachairt a h-uile bliadhna aig an àm seo. Tha Donnie a’ bruidhinn air mar a bha e mar bhalach a’ fuireach sa bhaile mhòr, mar a chaidh a thogail le ceòl mu’n cuairt dha, agus mar a thòisich e – agus mar a chaidh e air adhart a-rithist – leis an t-seinn – agus mar a shoirbhich leis le sin!

Then, we go to Ohio where Mike met with Donnie Murdo MacLeòid – not that Donnie lives in Ohio, but he was there as the adjudicator for the Ohio Mòd, which happens this same time there every year. Donnie speaks of how it was as a boy growing up in the city, how he was raised with music about him all the time, and how he began – and began again – with singing, and how he was so successful with his singing.

Tha sinn an dòchas gun còrd am prògram seo ruibh, agus tha sinn an dòchas gun cum sibh a-mach à tuiltean – agus an teas!

We hope you like this program, and we hope that you can manage to keep out of floods – and the heat!

Prògram 21

Posted by liam on July 1st, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 21 fhaighinn an seo. (Click here to download our 21st program.)

Anns a’ phrògram seo, thèid Liam dhan fhèis Cheilteach, am “Potomac Celtic Festival” ann an Leesburg, Virginia, àite anns an tuath beagan air falbh bho Washington. Thachair Liam le mòran daoine, chuala Liam mòran cheòl agus dh’ith Liam mòran bhriosgaidean agus dh’òl e botal as dèidh botal do dh’uisge fuar, glan air latha fuathasach teth!

In this program, Liam goes to a Celtic Festival, “The Potomac Celtic Festival,” in Leesburg, Virginia, a place in the country outside Washington. Liam met with many people, heard lots of music and ate many Welsh cookies and drank bottle after bottle of clear, cold water on a terribly hot day!

Ach dè bha Ceilteach mu dheidhinn na fèise? Carson a thug iad “Ceilteach” air agus dè bha sin a’ ciallachadh dhaibh? Sin na bha air chùl aigne Liam nuair a bha e bruidhinn ri daoine aig an fhèis.

But what was “Celtic” about the festival? Why did they call it “Celtic” and what does that mean to them? That was at the back of Liam’s mind as he talked with people at the festival.

Bha tuilleadh na Albannaich agus Èireannaich (agus Aimearaganaich) aig an fhèis seo — bha còmhlan ann a’ riochdachadh gach dùthaich Ceilteach agus dùthchannan agus ceàrnaidhean eile le ceangal ris na Ceiltich agus an cànannan: Asturias agus Galicia san Spàinn mar eisimpleir.

There were more than Scots and Irish (and Americans) at this festival — there were groups representing every Celtic nation and some other regions connected with the Celts and their languages: Asturias and Galicia in Spain, for example.

Cluinnidh sinn agallamhan le Joan Weiss, neach-stiùiridh an còmhlan-ciùil Gàidhealach Mac-Talla à Maryland; Bill Reese le Moch Pryderi, còmhlan-ciùil Cuimreach à Virginia; Beth Benedetto, neach-ionnsachaidh agus tidsear Gàidhlig Èirinneach; Albert Jenkin bhon Chomann Eachdraidheil Còrnach-Aimearaganach; Kevin Deasy agus Kate MacGregor; agus Dave Browne, ceannard agus prìomh-frighigeir aig an “Infamous Welsh Cookie Co.”

We’ll hear interviews with Joan Weiss, director of the Scottish Gaelic singing group Mac-Talla from Maryland; Bill Reese of Moch Pryderi, a Welsh band from Virginia; Beth Benedetto, an Irish learner and teacher; Albert Jenkin from the Cornish American Historical Society; Kevin Deasy and Kate MacGregor; and Dave Browne, president and chief fryer of the “Infamous Welsh Cookie Co.”

Cluinnidh sinn ceòl cuideachd, le taing do Mhoch Pryderi (agus cluinnidh sinn beagan mu dheidhinn Pryderi agus a mhucan!).

We’ll hear music too, with thanks to Moch Pryderi (and we’ll hear a little bit about Pryderi and his pigs!)

Agus airson tuilleadh fiosrachaidh, rachaibh gu:

* Potomac Celtic Festival
www.pcfest.org

* Moch Pryderi
www.mochpryderi.com

* Cornish-American Historical Society
www.cousinjack.org

* InFAMOUS Welsh Cookie Co.
www.infamouswelshcookies.com