Search

Prògram 27

Posted by micheal on December 13th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 27 fhaighinn an seo. (Click here to download our 27th program.)

Uill, a Chàirdean, tha sinn air ais, a-measg fuachd a’ Gheamhraidh, ach tha program eile againn airson blathas a thoirt dhuibh. Tha sinn a-mach air deasbad agus buaradh an taghaidh a thachair o chionn mìos, agus tha sinn a’ bruidhinn air gu dè a dh’fhaodadh tachairt ann an Congress nan Stàitean Aonaichte as dèidh dha na Democrataich faighinn a-staigh ann an cumhachd a-rithist. Ach airson rudan nas taitnich na sin, tha sinn a’ dol suas gu tuath airson bruidhinn ri Gaidheil. An toiseach, tha sinn a’ dol gu Canada far an do bhruidhinn Liam ris an ollamh Coinneach Nilsen mu dheidhinn Oilthigh StFX, na cùrsaichean a th’aca an sin, agus goireasan eile a th’aca a thaobh Gaidhlig.

Well, friends, we’re back, in the middle of the cold winter, but we have a new program to keep you warm. We talk about the debate and agitation of the elections that happened a month ago, and we talk about what may happen now that the Democrats have gotten back into power. But for something more pleasant, we go up to Canada, where Liam spoke with Professor Kenneth Nilsen about StFX University, their courses, and other tools they have for Gaelic.

Bu chòir dhuibh sùil a thoirt air Sruth nan Gàidheal neo “Gaelstream,” far am faightear òrain agus sgeulachdan nan ceudan anns a’ Gàidhlig.

You should take a look at “Sruth nan GÃ idheal” or Gaelstream, where one will find hundreds of songs and stories in Gaelic.

An uair sin, tha sinn a’ dol air ais gu Carolina a Tuath, far an do bhruidhinn Micheal ri Catrìona Parsons nuair a bha i ann airson na clasaichean ann am Beinn Seanar a theagasg. Tha Catrìona a’ bruidhinn air laithean a h-òige, agus mar a bha e dhi fàs suas ann an Leòdhas. Tha seo gu bhith uamhsach inntinneach do mhòran, ‘s cinnteach, agus tha sinn an dòchas gun gabh sibh tlachd anns a’ phrògram seo.

Next, we go back to North Carolina, where Micheal speaks with Catrìona Parsons when she was there to teach classes at Grandfather Mountain. Catriona talks about the days of her youth, and how it was to grow up in Lewis. This should certainly be interesting to lots of people, and we hope that you’ll enjoy this program.

Prògram 26

Posted by micheal on November 19th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 26 fhaighinn an seo. (Click here to download our 26th program.)

Seo agaibh, a chàirdean, an ath-phrògram againn, agus an turas seo, tha sinn a’ bruidhinn ri dithis a tha gu math inntinneach agus gu math ainmeail ann an saoghal nan Gaidheal. Airson a’ chiad phàirt dhe’n phrògram, tha sinn a’ bruidhinn ri Kenna Chaimbeul, an seinneadair ainmeil às an eilean Sgitheanach, mu dheidhinn togail na cloinne le dualchas Gaidhealach, mu dheidhinn ceòl agus an t-seinn. Tha i glè inntinneach, agus tha sinn cinnteach gum faigh sibh tlachd às a’ chòmhradh.

Here you go, friends – the next program, and this time, we speak with two people who are very interesting and quite famous in the Gaelic world. For the first part of the program, we speak with Kenna Chaimbeul, the famous singer from the Isle of Skye, about raising children with Gaelic heritage, and about music and singing. She is very interesting, and we’re sure you will enjoy the conversation.

An uair sin, tha sinn a’ bruidhinn ri Seumas Watson mu dheidhinn iomairt a tha dol air adhart ann an Ceap Breatuinn air a bheil Cainnt mo Mhàthair. Tha an iomairt a’ feuchainn ri blas nan Gaidheal ann an Ceap Breatuinn, agus an gnathasan-cainnt, a ghlacadh airson sealltainn mar a tha agus mar a bha a’ Ghàidhlig ann an iomadach àite air feadh an eilein. Tha seo a’ dol a thoirt cuideachadh do dh’iomairt eile a tha gu math làidir an sin, TIP, airson Total Immersion Plus. Ionnsaich mu na h-iomairtean sin, agus tha sinn an dòchas gun còrd am prògram seo ruibh.

Next, we speak with Seumas Watson about a program that is being done in Cape Breton called Cainnt mo Mhà thair (My Mother’s Language). It’s going to try to capture the sounds and expressions in Cape Breton, to show how Gaelic is and was on the island. This is also to help another effort, TIP, or Total Immersion Plus. Learn about these efforts, and we hope you enjoy this program.

Gaelic Book and Video Yard Sale

Posted by eideart on November 5th, 2006

Gaelcast studios is having a book and video sale to help free up some extra space in our already cramped studio space. I’ve put up a page with a list of what I have available. If you have any questions or would like to buy something, you can contact me at books@gaelcast.com. I can take payments via paypal or a postal money order. Depending on your location and what method used, shipping charges will vary.

http://www.gaelcast.com/books/

Prògram 25

Posted by micheal on October 6th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 25 fhaighinn an seo. (Click here to download our 25th program.)

Uill, a chàirdean, seo ar ciad prògram dhe’n bhliadhna ùr air Gaelcast. Sa phrògram seo, tha an triùir againn, Ed Bradshaw, Liam Ó Casaide, agus Micheal MacAoidh, a’ bruidhinn air na smuaintean againn a thaobh Gaelcast, an stuth a chuireas sinn air, agus na rudan a bu mhath leinn cluinntinn bhuaibh. Tha sinn an dòchas gum faigh sibh tòrr a-mach mu’n phod-chraoladh a th’againn, agus gun toir sibh ur beachdan air ais thugainn gus an dean sinn prògraman a bhios a’ còrdadh ruibh nas fheàrr ‘san àm ri teachd. Tha caochladh dòighean ann agaibh airson ur beachdan a chur thugainn, agus na biodh eagal sam bith oirbh an cleachdadh – tha sinn deiseil a bhith cluinntinn bhuaibh!

Well, friends, here’s our first program of the new Gaelcast year. In this program, the three of us, Ed, Liam and Mike, talk about our thoughts for Gaelcast, what we’ll put in it, and the things we’d like to hear from you about. We hope you can find out a lot about our podcast, and that you’ll send us your opinions so we can make programs that you’ll like better in the future. You have many ways to send us your opinion, and don’t be afraid to use them – we’re ready to hear from you!

Tha sinn a’ bruidhinn air a’ Mhòd Nàiseanta Aimeireagaidh anns a’ phrògram seo cuideachd – bha e math math am bliadhna, agus tha sinn am comain Beathag Mhoireasdan a thighinn dha na Stàitean mar bhreitheamh – agus mar charaid. Rinn Beathag obair ionmholta am bliadhna, agus tha sinn gu math fortanach ise a thighinn air ais an ath-bhliadhna. Chuir sinn fàilte cuideachd air Fiona NicCoinnich, a ghlèidh am bonn òr an uiridh aig a’ Mhòd Rioghail ann an Alba. Eadar am Mòd fhèin, agus na ceilidhean a chaidh air adhart ro làimh agus as dèidh, bha tòrr spòrs ann am bliahdna – agus tha sinn an ìre mhath air as dhan àbhaist a-nist!

We talk about the National US Mòd in this program as well – it was really good this year, and we are endebted to Beathag Mhoireasdan coming to the States as our adjudicator – and friend. Beathag did an exemplary job this year, and we are quite fortunate to have her return next year. We also welcomed Fiona MacKenzie, who won the Gold Medal last year in the Royal Mòd. Between the Mòd itself and the ceilidhs that went on before and after, there was a lot of fun to be had this year – and we’re just about recovered now!

Cluinnidh sibh naidheachdan ‘sa phrògram seo cuideachd, mar nach d’rinn sinn naidheachd riamh roimhe. Tha sinn an dùil piosan naidheachd a thoirt dhuibh gach truip a-nist – rudan a tharruing ar n-aire agus a bha inntinneach dhuinn – dè ur beachd? Ma tha naidheachd no beachd sam bith, thoiribh dhuinn iad – bidh sinn an còmhnaidh toilichte am faighinn.

You’ll also hear news in this program, unlike the news we’ve done here before. We intend to give you news in each program now, with things that drew our attention and that were interesting to us – what do you think? If you have any news or opinions, give them to us – we’re always happy to get them.

Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Posted by liam on September 11th, 2006

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal!

Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. There was plenty of fun there, as usual, but very little sleep!

Bha Beathag Mhoireasdan còmhla ruinn mar bhreitheamh, agus Fiona NicCoinnich, seinneadar à Inbhir Pheofharain a bhuannaich am Bonn òr aig a’ Mhòd Naiseanta Rìoghail ann an Steòrnabhagh an uiridh.

Beathag Mhoireasdan was with us as adjudicator, and Fiona MacKenzie, a singer from Dingwall who won the Gold Medal at the Royal National Mòd in Stornoway last year.

Bithidh sinn a’ toirt iomradh air a’ Mhòd anns an ath-phrògram, agus a’ toirt sùil air dè bhios a’ tighinn aig Gaelcast anns an darna bliadhna againn.

We’ll have a on the Mòd in the nextreport program, and we’ll be taking a look at what’s in store for Gaelcast in its second year.

Cumaibh sùil (neo cluas) a-mach airson an ath-phrògram — bithidh e deiseil ann an seachdain neo dhà.

Keep an eye (or an ear) out for the next program — it will be ready in a week or two.

Prògram 24: A’ Tighinn gu Ceann-Bliadhna

Posted by liam on August 29th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 24 fhaighinn an seo. (Click here to download our 24th program.)

Seo a’ cheud ceann-bliadhna aig Gaelcast, agus tha program sònraichte againn, a’ toirt sùil air ais air cuid de na prògramman agus na h-agallamhan a b’ fheàrr leinn.

This is the first anniversary of Gaelcast, and we have a special show looking back at some of the programs and interviews we enjoyed the most.

* Coinneach Mac Iomhair, craoladair aig Radio nan Gaidheal, a bruidhinn air a’ phrogram aige fhèin agus dè ‘n seòrsa prògramman a chòrdadh ris.

What programs that broadcaster Coinneach Mac Iomhair has done that he liked best.

* Iseabail Nic an t-Sagairt — manaidsear aig Morrison Bowmore Distillers Ltd. ann an Ìle — a’ bruidhinn mu dheidhinn buaidh uisge-bheatha air eacanamaidh agus cultar Ìle.

Iseabail Mactaggart on the influence of whisky on the economy and culture of Islay.

* Calum Fearghasdan, craoladair ainmeil agus ùghdar à Leòdhas ag innse dhuinn ciamar a chaidh a’ cheud uair a bha e air an rèidio ann an Glaschu.

Calum Ferguson telling us about his first time on the radio in Glasgow.

* Bill Reese, ceòladair ris a’ chòmhlan-chiùil Chuimreach Moch Pryderi à Fredericksburg, Virginia, a’ bruidhinn mu dheidhinn ceòl Ceilteach.

Musician Bill Reese from Fredericksburg, Virginia, and his views on Celtic music.

* Màiri Sìne Chaimbeul, seinneadar agus tidsear aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ gabhail an òrain “Tha mi sgìth dhen fhogar seo” a rinn Iain Mac Mhurchaidh.

Màiri Sìne Chaimbeul sings a Gaelic song from the time of the American Revolution.

* Gillebride MacIlleMhaoil, seinneadar agus tidsear à Uibhist a Deas a-nise a’ fuireach anns an Spàinn, air ciamar a tha saoghal na Gàidhlig air atharrachadh.

How Gillebride sees the Gaelic world changing thanks to technology and new lifestyles.

* Mona Striewe (Mona NicLeòid), neach-ionnsachaidh na Gàidhlig agus blogadair anns a’ Ghearmailt, air ciamar a tha i ag ionnsachadh na Gàidhlig agus carson.

Mona Striewe (Mona NicLeòid), a Gaelic learner and blogger in Germany, talking about how she learned Gaelic and why.

* Ruairidh MacIlleathain bhon a’ BhBC air a leabhar agus a phrògram fhèin, “Litir do Luchd Ionnsachaidh.”

The BBC’s Ruairidh MacIlleathain on his book and program for Gaelic learners.

* Johnny Beaton à Ceap Breatainn agus a chàirdean a’ gabhail an òrain, “Mo shoraidh leis na cailleagan,” bhon “Guthan Prìseil,” cruinneachadh a rinn Anne Landin.

Cape Bretoner Johnny Beaton and friends singing “Mo shoraidh leis na cailleagan.”

* Anne Landin ag innse dhuinn ciamar a rinn i an cruinneachadh aice.

Anne Landin tells us how she collected Gaelic songs in Cape Breton for her collection “Guthan Prìseil.”

* Beth Benedetto à Virginia air ciamar a dh’ionnsaich agus theagasg i Gàidhlig Èirinn — ann an Gàidhlig agus Gaeilge.

Virginian Irish Gaelic learner and teacher Beth Benedetto — a “bi-Gaelic” interview.

Agus aig an deireadh, òran eile bho Ghillebride MacIlleMhaoil.

And at the end, a song from Gillebride.

Ciad mile taing dhan a h-uile duine a bha ‘gar cuideachadh agus a bha air a’ phrògram còmhla ruinn air feadh na bliadhna. ‘S e sinne a tha fada ‘nur comain.

Many thanks to all who helped us and joined us on the program in the past year — as they say in this part of the world, “we’re much obliged”!

Micheal MacAoidh, Liam Ó Caiside, Ed Bradshaw