Search

Gaelcast 30

Posted by liam on April 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.)

Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho fada ach bha sinn trang agus ro-thrang bho thoiseach na bliadhna!

We’re back at last with our 30th program. We’re sorry we were away so long – we’ve been more than a bit busy since the beginning of the year!

Anns a’ phrògram seo, thèid sinn gu Camp Hanover, faisg air Richmond, Virginia, airson deireadh seachdain na Gàidhlig còmhla ri Fiona NicCoinnich, òranaiche à Alba, agus Goiridh Dòmhnallach, a tha teagasg na Gàidhlig ann an Ceap Breatainn. Ionnsaichaidh sinn beagan mu dheidhinn an dòigh-theagaisg aig Goiridh, TIP neo “Total Immersion Plus,” agus ciamar a tha cùisean a’ dol air adhart ann an Albainn Nuaidh.

In this program, we go to Camp Hanover, near Richmond, Virginia, for a Gaelic weekend with Fiona MacKenzie, a Gaelic singer from Scotland, and Jeff MacDonald, who teaches Gaelic in Cape Breton. We’ll learn a bit about Jeff’s teaching method – TIP or “Total Immersion Plus,” and how things are going in Nova Scotia.

As dèidh sin, bheir sinn Ceap Breatainn oirnn a-rithist, agus coinnichidh sinn ri Dorothy Pottie ann am Bràighe na h-Aibhneadh. Bithidh sinn a’ seanachas rithe mu dheidhinn a beatha agus an sgìre mu thimcheall Bràighe na h-Aibhneadh (Glendale agus Kingsville, Nova Scotia) agus Beinn River Denys, far an deach a breith ‘s a togail. Tha baile-fearainn aig a brathair fhathast ann a’ sin, agus esan ceithir fichead ‘s a sia bliadhna dh’aois. Ionnsaichidh sinn beagan mu dheidhinn na daoine anns an sgìre cuideachd, agus cò as a thàinig an sinnsearan.

After that, we’ll go to Cape Breton again and meet Dorothy Pottie in Bràighe na h-Aibhneadh. We’ll chat about her life and the region about Bràighe na h-Aibhneadh (Glendale and Kingsville, Nova Scotia, and River Denys Mountain, where she was born and raised. Her brother still lives on the family farm there, and he’s 86. We’ll learn a bit about the people in the area, too, and where their ancestors came from.

Bithidh sinn a’ cluinntinn tuilleadh bho Bharailt anns an ath-phrògram cuideachd.

We’ll be hearing more from Barailt in the next program too.

Cothrom a Choinneachadh ri Gaelcast

Posted by liam on February 10th, 2007

Ma ‘s ann an Virginia a bhiodh sibh aig toiseach a’ Mhàirt, bithidh cothrom agaibh a choinneachadh ri Gaelcast aig deireadh seachdainn tumaidh na Gàidhlig faisg air Richmond.

If you’ll be in Virginia at the beginning of March, you’ll have an opportunity to meet with Gaelcast at a Scottish Gaelic immersion weekend near Richmond.

Thèid Micheal agus Liam dhan cùrsaichean tumaidh aig SGEIR (Scottish Gaelic Enthusiasts in Richmond), bhon dàrna latha dhen Mhàirt gus an ceathramh latha dhen mhìos.

Micheal and Liam will attend the immersion courses offered by SGEIR from March 2 through March 4.

Bithidh an seinneadair Fiona NicCoinnich a’ tighinn bho Alba agus Goiridh Dòmhnallach bho Cheap Breatainn agus bithidh iad a’ teagasg òrain agus cùrsaichean sa chànain.

The singer Fiona Mackenzie will be coming from Scotland and Jeff MacDonald from Cape Breton and they’ll be teaching songs and courses in the language.

Sgrìobhaibh gu Ceit Herr airson fiosrachaidh aig ceitruadh@comcast.net.

For more information, write to Kate Herr at ceitruadh@comcast.net.

Prògram 29

Posted by micheal on February 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 29 fhaighinn an seo. (Click here to download our 29th program.)

Fàilt’ air ais, a chàirdean! ‘S a phrògram seo, tha sinn a’ bruidhinn air iomadach rud, agus tha pìos ann a tha sinn cinnteach gun còrd ruibh. Tha sinn a’ beachdnachadh air naidheachdan an turas seo, naidheachdan mar a chluinneas sibh air an rèidio, an telebhisean agus anns a’ phaipear naidheachd – rudan a tharraing ar n-aire agus a dh’fhaodadh a bhith cudthromach ‘sna naidheachdan anns an àm ri teachd. Tha sinn a’ bruidhinn air na pìosan naidheachd cuideachd – dè ur barail fhèin air na rudan a thagh sinn?

Welcome back, friends! In this program, we talk about a lot of things, and we have an item that we’re sure you’ll like. We are talking about news this time, news that you’d hear on the radio, TV and that’s in the newspapers – things that drew our attention and might be important in the future news. We talk about the news pieces as well – what’s your opinion about what we chose?

Agus tha naidheachd de sheòrsa eile ann cuideachd – nuair a bhruidhinneas sinn air “naidheachd”, tha sinn cuideachd a’ bruidhinn air sgeulachdan, agus ‘s ann mar sin a tha e an turas seo. Tha sinn a’ tabhainn dhuibh naidheachd a chuala sinn bho duine ann an Colorado, air a bheil tòrr againn eòlach – Glenn Wrightson. Tha Glenn ag innse dhuinn sgeulachd a bh’aige nuair a bha sinn còmhla aig àm a’ Mhòid ann am Pennsylvania an uiridh. Tha i agus e gu math èibhinn – sgeulachd shnog air latha fuar Geamhraidh – dè an còrr a dh’iarradh duine? A-mach bho “chungaidh-leigheis” mar a chuir Liam gu feum nuair a bha an cnatan air!

And there’s another kind of “naidheachd” – when we talk of “naidheachd”, we’re also talking about stories, and that’s how it is this time. We offer you a story we heard from a man from Colorado, that many of us know – Glenn Wrightson. Glenn tells us a story that he had when we were together at the Mòd in Pennsylvania last year. It and he are quite entertaining – a nice story on a cold winter day – what more could a person want? Besides the “remedy” that Liam used when he had a cold last!

Prògram 28

Posted by micheal on January 5th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 28 fhaighinn an seo. (Click here to download our 28th program.)

An cluinn sibh sin, a chàirdean? Chan e an ceòl àbhaisteach a th’ann a sin idir, nach e? Sin agaibh deagh charaid do Ghaelcast, Steaphan MacRisnidh, ‘s e a’ seinn òran a rinn a charaid, Scott Coineagan airson farpais ann an Alba. Thug Steaphan tri òrain dhuinn o chionn ghoirid, agus tha sinn toilichte an cur air a’ phrògram!

Do you hear that, friends? It’s not the usual music we have on this program, is it? THat’s a good friend of Gaelcast, Steaphan MacRisnidh singing a song that his friend, Scott Coineagan made for a competition in Scotland. Steaphan gave is three songs a little while ago, and we are happy to put them on the program!

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh mun deidhinn — agus cothrom an CD a cheannach — aig www.rcgaelic.co.uk.

You can get more information about them, and a chance to buy their CD — at www.rcgaelic.co.uk.

A thuilleadh air a sin, tha sinn gu bhith bruidhinn ri caraid eile, Ruairidh Ramsey, mu dheidhinn eachdraidh inntinneach a theaghlach anns na Stàitean a deas, agus rud a bhiodh caran doirbh ri creidsinn, ‘s dòcha, mu dheidhinn buaidh na Gàidhlig ann an Aimeireaga. Chan eil sinn a’ dol a dh’innse dhuibh de th’ann – feumaidh sibh èisdeachd ris a’ phrògram! Ach seo “hint” dhuibh – Caite am biodh sibh an dùil gun togadh daoine eaglais ann an Aimeireaga airson coithional Gàidhlig?

Besides that, we’ll be speaking with another friend, Rudy Ramsey, about his family’s interesting history in the Southern States, and about something that might be a little difficult to believe about the influence of Gaelic in America. We’re not going to tell you what that is – you’ll have to listen to the program! But here’s a hint – where would you think people would build a church in America for a Gaelic congregation?

Agus, an uair sin, tha sinn a’ bruidhinn ri Somhairle Domhnallach ann an agallamh a rinn sinn aig Beinn Seanar ‘s t-Samhradh. Tha Somhairle na thidsear an dràsda, agus bha sinn a’ bruidhinn air carson a fhuair e e fhèin anns an dreuchd sin, ciamar a bha e a’ dol tro’n t-siostam airson trèanadh a bhith na thidsear, agus dè tha fo-near dha ‘san àm ri teachd. Cluinnidh sibh sin agus tòrr a bharrachd eile ‘sa phrògram seo, agus tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh!

Next we talk to Sorley MacDonald in an interview we did at Grandfather Mountain this summer. Sorley is a teacher now, and we spoke about why he chose that profession, and how it was to go through the system to learn how to be a teacher, as well as what his expectations are now. You’ll hear all about that and lots more in this program, and we hope you’ll enjoy it!

Last chance on the Gaelic book sale

Posted by eideart on December 28th, 2006

I’m going to keep the Gaelic book sale open for another week. Starting in the new year we are going to make the books available as prizes for the Gaelcast Trivia Contest.

http://www.gaelcast.com/books/

We still do not have a winner for the question from Program 27, so as a special offer I will give TWO books to the first person to give the correct answer. The books “Innealan Anna” and “Cuileann” could be yours, so don’t wait.

Speaking of email, the email to send in your answers is “getinfo(at)gaelcast(dot)com. We gave you the incorrect email on the program. Use the @ and “.” in place of the ()’s .

Cheers,

Eideart

Nollaig Chridheil

Posted by liam on December 24th, 2006

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr
bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine!

Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone!

Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh,
Is lèir dhomh ainglean tighinn air snàmh.

Is lèir dhomh calaman, cuimir, caon,
Tighinn le caomh is càirdeas duinn.

I see the hills, I see the strand,
I see angels heralding on high.

I see the dove shapely, benign,
Coming with kindness and friendship to us.

(Carmina Gadelica, “Buannag nam Buadh”)