Search

New Gaelic Immersion in Judique, Cape Breton

Posted by liam on June 17th, 2007

Seanchaidh Gaelic Education and Promotion (S.G.E.A.P.) and The Celtic Music Interpretive Centre will offer a weeklong Scottish Gaelic Immersion course through the Total Immersion Plus methodology in Judique, Nova Scotia, from July 23 to 27, 2007. Sessions will run from 9 a.m. to 4 p.m. comprised of two 3 hours sessions daily (morning and afternoon) and a one hour lunch-break.

Tuition is $150 for the week which will give a total of 30 hours instruction. As well, there will be two Gaelic cultural evenings during the week — A session of singing, tunes and storytelling on Tuesday evening and on Thursday evening a short session dealing with dancing followed by a convoy to the dance at Glencoe Mills.

Total Immersion Plus is practical method of learning the Gaelic language. It was developed by Fionnlagh MacLeòid, Director of the Scottish Playschools Association (Comhairle nan Sgoiltean Araich). The method is designed to get people speaking Gaelic and speaking it well and therefore does not involve reading, writing, translation or grammar until an individual has reached a higher level of understanding Gaelic and of functional fluency in the language. (More information on T.I.P. is available at www.ti-plus.com.)

The course instructor, Goiridh Dòmhnallach (Jeff MacDonald) of Kingsville, Inverness County, has considerable experience in teaching Gaelic and has been trained by MacLeòid in the T.I.P. methodology. He is currently instructing Sgoiltean Gàidhlig (Gaelic in the Home groups) in Glendale/Kingsville, Creignish, Judique, Port Hawkesbury and St. Andrew’s, Nova Scotia.

“Having taught Gaelic in the older methods to both adults and children, I find the T.I.P. methodology to be so much more practical, relaxed and efficient,” MacDonald said. “I’m very pleased to see how quickly folks begin to understand Gaelic and how well they get attuned to the sounds, which is necessary before they can pronounce Gaelic sounds properly. Their pronunciation comes along very well and I can see that folks who continue in this method will eventually speak Gaelic well. That’s not to mention what a great, fun and traditional social experience it is!”

Ten to 15 students will be accepted and the course is filling up. During the days, tea, coffee and snacks will be provided and a lunch may be purchased on site. To sign up or get more information, send an e-mail to sgeap@yahoo.ca or phone Goiridh (Jeff) at (902) 625-0202.

Prògram 32

Posted by micheal on May 30th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 32 fhaighinn an seo. (Click here to download our 32nd program.)

A Chàirdean,

Airson toiseach an t-Samhraidh a chomharrachadh, tha sinn a’ toirt dhuibh ceòl bho’n chòmhlan ciùil bho Dhartmouth, Alba Nuadh, ris an canar “The Urban Surf Kings”. Thoiribh sùil air an làrach lìn aca, http://www.urbansurfkings.com/ agus cuideachd, http://www.myspace.com/urbansurfkings, far am faod sibh èisdeachd ri barrachd dhe’n cheòl mhath aca. Thòisich sinn le “Giant Cow” bho’n chlàr “Get Instro-mental” agus tha sinn air crìoch a chur air a’ phrògram le “Go Go Island” bho’n chlàr “Flying saucers Attack!”. Tha an dà chuid agus ann treas clàr aca ri fhaotainn bho http://cdbaby.com (deanaibh rannsachadh airson “Urban Surf Kings”). Mòran taing dhan chòmhlan airson ar cur ann an sunnd math airson an t-Samhraidh!

To mark the start of the summer season, we are featuring music from the Dartmoth, Nova Scotia band, the Urban Surf Kings. Check out their website at http://www.urbansurfkings.com as well as http://www.myspace.com/urbansurfkings, where you can listen to more of their great music. We start out with “Giant Cow” from the album “get instro-Mental” and close the show with “Go Go Island” from the album “Flying Saucers Attack”. Both albums and a third live album can bepurchased on http://cdbaby.com (search for “Urban Surf Kings”). Thanks to the band for helping put us in the summer spirit!

Tha tòrr eile againn an seo — naidheachdan, còmhradh, agus agallamhan. An toiseach, tha sinn a’ bruidhinn ri Bernie Cameron agus Margie Beaton mu dheidhinn na h-iomairt a tha dol air adhart ann an Ceap Breatuinn, a’ teagasg na cloinn ann a sin le Gàidhlig agu tro mheadhon na Gàidhlig. Rud a tha gu math cudthromach ‘san latha an diugh, gu h-àraid airson cànan a tha ann an cunnart a dhol à bith ‘sa cheàrnaidh sin. Cluinnidh sinn cuideachd bho Alasdair, mac Bhernie, agus e “a’ cluich le dèideagan” san taigh agus ‘san sgoil dha bheil e a’ dol gach latha – tha iad ga theagasg ‘san taigh aige fhèin.

We have a lot more here as well — news, conversation, and interviews. To start with, we speak with Bernie Cameron and Margie Beaton about the efforts going on in Cape Breton, teaching children with and using Gaelic. Something that’s very important today, with Gaelic in danger of going away there. We also hear from Alasdair, Bernie’s son, who is “playing with toys” in his house and his schoolhouse, where he is taught each day — he’s home schooled.

An uair sin, tha sinn a’ dol air ais gu Bràighe na hAibhneadh, far an cluinn sinn bho Bharailt Pottie airson an treas turas. Tha Barailt a-mach air iomadach rud an turas seo, agus ged ‘s e seo an t-agallamh mu dheireadh a th’againn leatha an turas seo, tha sinn an dòchas tilleadh air ais airson bruidhinn rithe ann an ùine nach bi fada. Sin sibh fhèin, a Bharailt, agus tha sinn a’ guidhe gach dùrachd dhuibh ‘sa bhliadhna a tha romhainn!

Next, we go back to Glendale, Cape Breton, where we hear from Dorothy Pottie for the third time. Dorothy speaks about many things this time, and though this is the last interview we have with her, we hope to return to speak with her in a short time. You go, Dorothy, and we wish every good thing for you in the year to come!

Agus gheibh sibh a-mach cò a fhuair ceist a’ phrogram ceart, agus co a tha dol a dh’fhaighinn duais Ghaelcast an turas seo. Tha ceist eile againn, agus tha sinn an dòchas gun cuir sibh freagairt thugainn. Ach tromhadaibh seo, cha do dh’innis sinn an seòladh ceart ‘sa phrògram! Sgrìobhaibh gu getinfo@gaelcast.com leis a h-uile freagairt, ceist agus beachd a th’agaibh!

Also, you’ll find out who got the question of the program right, and who will be getting the Gaelcast prize this time. We have another question, and we hope you’ll send us an answer. But, folks, we didn’t say the right email address on the show! Write to getinfo@gaelcast.com with every answer, question and opinion that you have!

surfvstheflyingsaucers.jpg

Sàsaran agus gathan marbhtach! Mo chreach!

Beag is beag eile

Posted by micheal on May 24th, 2007

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!)

Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. ‘S an iris seo, chan eil ann ach mi fhèin, agus tha mi air an iris seo a dheanamh mar earran ann am blog – a’ bruidhinn mu dheidhinn na tha mi a’ faicinn ‘san t-saoghal agams’.

Mike Mackay here, friends, and I’m setting before you another Beag is beag! In this edition, it’s only myself, and I’ve done this one as a blog entry – talking about what I see around me.

Tha mi a-mach an seo air dà rud aig a bheil ceangal ann — blathachadh na cruinne, agus na tha daoine bhos a seo a’ smaoineachadh mu dheidhinn, agus prìs a’ pheatroil a th’air a dhol an àirde cho mòr anns na seachdainean a chaidh seachad. Ged a tha sinn a’ faicinn èifeachd a’ bhlathachaidh anns an t-saoghal againn, agus ged a tha adhbharan gu leòr ann dhuinn na h-uiread de pheatrol a tha sinn a’ cosg a lughdachadh, saoil a bheil sinn a’ dol a dheanamh mòran ‘san àm ri teachd – mar eiseimpleir, gun a bhith a’ draibheadh cus air an deireadh-sheachdain a tighinn – Memorial Day?

This time, I’m talking about two things that have a connection – global warming and what people here think about it, and the price of gas which has gone up so much in recent weeks. Though we are seeing the effect of global warming in the world, and though we have reason enough to decrease how much gas we use, will we do much in the future – for example, will we not drive too much on the weekend coming up – Memorial Day weekend?

Ma tha beachd sam bith agaibh, thigibh a seo asus sgrìobhaibh thugainn! Agus, ma tha sibh airson fios a bhith agaibh mu’n cheòl a tha tighinn an lùib a’ phrògram seo, ‘s e “Eventual Resolution” le John Bevans a th’ann. Theirigibh gu John Bevans agus na h-Avant Guardians airson cluinntinn!

If you have an opinion about this, write in! And, if you are wondering about the music that’s in this program, it’s “Eventual Resolution” by John Bevans. Go to John Bevins and the Avant Guardians to hear it!

Gaelcast: Beag is Beag!

Posted by liam on May 4th, 2007

Faodaidh sibh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download Beag is Beag!)

Fàilte gu Beag is Beag! prògram ùr aig Gaelcast a bhios nas goiride na Gaelcast fhèin. Chuireadh sinn Beag is Beag! a-mach eadar na prògramman mòra aig Gaelcast agus nuair a bhiodh fiosrachadh neo naidheachd am bu chòir dhuinn a thoirt a-mach gu grad.

Welcome to Beag is Beag! (Little by Little), a new program from Gaelcast that will be a bit shorter than our regular podcasts. We’ll put Beag is Beag out between the larger Gaelcast programs and when we have information or news we should get out quickly.

Anns a’ chiad phrògram dhen t-sreath seo, bruinnidh Liam ri Raonaid Alcorn, manaidsear-margaideachd aig a’ chompanaidh Cànan anns an Eilean Sgìathanach. Tha Cànan cliùiteach airson “Speaking our Language,” ach a-nise tha cùrsa Ghàidhlig ùr aca air an Eadar-Lìon, agus is e sin “Air Splaoid!”

In our first program in this series, Liam speaks with Raonaid Alcorn, marketing manager at the company Cànan on the Isle of Skye. Cànan is famed for “Speaking Our Language,” but now it has a new Gaelic course on the Internet called “Air Splaoid!”

‘S ann airson luchd-ionnsachaidh aig ìre bunaiteach a tha Air Splaoid!, agus bidh Raonaid ag innse do Liam dèn seòrsa cùrsa a th’ann agus dè na goireasan a tha ri fhaotainn aig “Air Splaoid” air an Eadar-Lìon. Agus ionnsachaidh sinn beagan mu dheidhinn a’ charactar “Dwelly.”

“Air Splaoid!” is for learners at a basic level, and Raonaid will tell Liam what type of course it is and what resources “Air Splaoid!” has to offer on the Internet. And we’ll learn a bit about the character “Dwelly.”

A bharrachd air sin, tha Raonaid agus sgioba Chànain a’ dol gu Fèis Eilean Ruma anns a’ mhìos seo. ‘S mòr am beud nach bi sinn ann!

In addition, Raonaid and the Cànan team are going to the Isle of Rum Music Festival this month. It’s a pity we can’t be there!

Ach dè fon ghrèine a tha “Air Splaoid!” a’ ciallachadh? “A’ dol a-mach airson spòrs” neo “adventure” tha sinn a’ creidsinn. Tiugainn agus thèid sinn air splaoid.

But what in the world does “Air Splaoid! mean? “Going out for fun” or “adventure” we believe. Come join us.

Dwelly airSplaoid-logo-colour.gif

Dwelly – caran coltach ri Liam?

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Posted by liam on April 26th, 2007

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.”

Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn www.scotsman.com.

Sgrìobh Murchadh naidheachd mu dheidhinn Gaelcast nuair a thoisich sinn a chraoladh an uiridh.

Anns a’ phodcast aige, leughaidh Murchadh a cholbh a h-uile seachdain. Rinn e dà phodcast mar tha — aon mu dheidhinn plana Gàidhlig an SNP agus tè eile mu dheidhinn a mhanifesto fh`ein airson na h-eileanan.

Tha am podcast ri fhaighinn aig http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=64&format=rss

Àite eile airson a’ phodcast: http://news.scotsman.com/gaelic.cfm

Another Scottish Gaelic podcast has been launched. Murchadh MacLeòid of The Scotsman is broadcasting his weekly column as a podcast.

He’s completed two programs so far, one dealing with the SNP’s Gaelic language policies and another with his own “manifesto” for the Hebrides.

Prògram 31

Posted by micheal on April 23rd, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 31 fhaighinn an seo. (Click here to download our 31st program.)

Cuspair car trom an turas seo, a chàirdean – seachdain air ais, chaidh dà dheug air fhichead duine a mharbhadh ann an Bhirginia le duine a bha, mar a tha fios againn a-nis, a’ fuiling le tinneas inntinn, agus a bha ann an droch stait bho’n a bha e òg. Tha iomadach ceist ann a-nist air dè bu chòir dhuinn dèanamh ‘s an àm ri teachd – ceistean ann mu ghunnaichean, mu sàbhailteachd nan oilthighean, agus mu’n dòigh a dhèilig Virginia Tech ris an trioblaid. Ach tha sinns a’ dol a bhruidhinn mu rudan nach robhar a’ faighinn cus sgrùdadh – ciamar a tha oilthighean a’ cumail sìth, agus dè seòrsa dàimh a th’aca ris a’ phoileis air an taobh a-muigh? Agus, a bheil cus sgaraidhean ann eadar na roinnean anns an oilthigh, nach leigeadh leotha faicinn gum faodadh an duine a tha seo a’ dol gu ìre far an deanadh e muirt? Ceistean gu leòr, agus gainnead de dh’fhreagairtean – ach tha sinn an dòchas gun tog seo deasbad agus smuaintean. Èisdibh, agus gabhaibh pàirt ann!

A somewhat heavy subject this time, folks – a week ago, 32 people were killed in Virginia by a man that we now know was suffering from mental illness and was that way since he was young. There are many questions now about what we should do from this point on – questions about guns, the safety of universities, and about how Virginia Tech dealt with the problem. But we are going to talk about some things that didn’t get much examination – how are universities keeping the peace, and what kind of connections to they have with the police on the outside? Also, are there divisions between the departments of the universities that prevented those in the university from seeing that this man had gone so far that he could kill people? Plenty of questions, and a real scarcity of answers – but we hope that this will raise some debate and thoughts. Listen, and take part!

An uair sin, tha sinn a’ dol gu Maryland, air an ard-urlar aig imaginationstage.org, far an do choinnich Liam ri buidheann a th’air dealbh-chluich a stèidheachadh, mu dheidhinn a’ ghaisgich Cùchulainn. Ged a ‘s e sgeulachd nas freagarraich, ‘s dòcha, dhan inbhich seach dhan chloinn a th’ann bho thùs, tha a’ bhuidheann seo air obair ionmhalta a dheanamh airson cuspairean math a tharruing a-mach dhan fheadhainn bheaga a tha a’ coimhead air an dealbh-chluich. Tha seo a’ sealltainn cho math agus cho beòthail fhathast ‘s a tha sgeulachdan agus cultar nan Gaidheal. Faodaidh sibh barrachd fios fhaighinn bho http://www.cahootsni.com/.

Then, we go to Maryland, on the stage at imaginationstage.org, where Liam met with a group that has established a play about the hero Cuchulainn. Though this story is perhaps better suited for adults than children,this group has done a laudable effort in bringing out themes that are good for the young ones watching the play. This shows how alive the stories and culture of the Gaels still are! You can get more information about the play from http://www.cahootsni.com/

Mu dheireadh, tha Liam a’ tadhail air Barailt a-rithist airson sealladh fhaighinn air Gaidheltach Cheap Bhreatuinn thar nam bliadhna a chaidh seachad tro beatha Barailt. Gu h-àraid inntinneach, tha an còmhradh aice mu dheidhinn mar a thàinig càraichean a-steach air an eilean, agus leotha, airgead agus feum aig na Gaidheil a dh’obair airson airgead a bhith aca – agus am feum aca air falbh bho’n eilean airson obair. Ann an dòigh, dh’fhaodadh tu ràdh gur ann nuair a thàinig “soidheachd” a-steach, thuit a h-uile sian às a chèile!

Finally, Liam visits Dorothy Pottie again to get a view of Cape Breton through her years there. Especially interesting is the conversation she has with Liam about how cars came to the island, and with them, the need for money and to work for money, and how many had to leave to find better work. In a way, you could say that when “civilization” came in, everything fell apart!