Search

Prògram 10

Posted by micheal on January 9th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #10 fhaighinn an seo. (Click here to download our tenth program.)

Tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean an turas seo air Gaelcast, agus mu dheidhinn iomart a tha dol air adhart ann an Alba – ‘s dòcha nach cuala sibh mu dheidhinn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, agus an obair mhath a tha iad a’ deanamh a thaobh leabhraichean ùr a chruthachadh. Tha sinn a’ bruidhinn ri Dòmhnall Iain MacRisnidh mu dheidhinn mar a tha an Stòrlann ag obair, an seòrsa de leabhraichean a gheibhear ann, agus mar a gheibh sibh ann an tobha riutha. Ma tha leabhraichean a’ còrdadh riubh, sin an t-àite! Agus tha an Stòrlann a’ toirt leabhraichean cuideachd a-mach dhan bhùthan mar Shìol Cultural Enterprises agus Comhairle nan Leabhraichean, ‘s mar sin, chan eil leisgeul sam bith agaibh nach eil fhios agaibh càit an teìd sibh airson leabhraichean anns a’ Gàidhlig!

We’re talking about books this time on Gaelcast, and about an enterprise that is going on in Scotland – perhaps you’ve not heard of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, and the excellent work that they are doing to make new books. We talk to Donald John MacRitchie about how the Stòrlann works, the kinds of books that can be gotten from it, and how to contact them. If you like books, that’s the place. Also, the Stòrlann sends books to Sìol Cultural Enterprises and the Gaelic Books Council, so you have no excuse not to know where to go for Gaelic books!

An uair sin, tha sinn a’ toirt sùil air leabhar ùr a thàinig a-mach aig àm a’ Mhòid mu dheidhinn seanfhaclan agus seanchas, air a bheil – seadh – Seanfhacail is Seanachas! Tha sinn a’ bruidhinn ri Iain MacIlleathain agus Maletta NicPhàil mu dheidhinn na bha fa near dhaibh ann a bhith a’ sgrìobhadh an leabhair, agus mar a fhuair iad an stuth inntinneach beartach a tha taobh a-staigh an leabhair. ‘S t-fiach a bhith ag èisdeachd riutha, agus ‘s t-fhiach an leabhar a cheannachd!

Then, we look at a new book that came out at the time of the Mòd, about expressions and oral traditions, called, of course, Seanfhacail is Seanachas. We talk to Iain MacIlleathain agus Maletta NicPhàil about what they had in mind when writing the book, and how they got the interesting and rich material that is in the book. It’s worth listening to, and it’s worth it to buy the book!

An Naoidheamh Prògram – the Ninth Program

Posted by micheal on December 29th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #9 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninth program.)

Seo dhuibh, a chàirdean, ar naoidheamh prògram – prògram na Nollaig. Tha sinn a’ toirt dhuibh beagan fiosrachaidh mu thachartas dhan deach sinn aig toiseach na mios – coiseachd na Nolliag, a ghabh àite ann am baile Alexandria, a tha gu math faisg oirnn. ‘S e a tha sonraichte mu dheidhinn na coiseachd a tha seo, an ceangail th’aig baile Alexandria ri Alba, a tha air a riochdachadh anns a’ choiseachd fhèin – chi sibh, ma thèid sibh ann, a h-uile seòrsa rud Albannach – pìobairean, coin, fèilidhean, agus – seadh – am buidheann dham buinn duinn – an Comunn Gaidhealach anns na Stàitean – dìreach gus a bhith ‘g innse dhan t-sluagh gu bheil a’ Gàidhlig beò anns an àite far a bheil iad a’ fuireach. Bidh sinn a’ bruidhinn mu eachdraidh a’ bhaile, agus eachdraidh na coiseachd. Ma bhios sibh faisg air Alexandria an ath-bhliadhna aig toiseach na Dùbhlachd, nach tèid sibh ann!

Here, friends, you have our ninth program – a Christmas program. We show you a little about an event that we went to at the beginning of the month – the Christmas Walk, which took place in Alexandria, a city that is quite close to us. This walk is special because of the connection that Alexandria has with Scotland, a connection that is represented in the walk itself – if you go, you will see all kinds of Scottish things – pipers, dogs, kilts, and, yes, our own organization – ACGA – if only to show the people of the city that Gaelic is alive where they live. We talk about the history of Alexandria, as well as the history of the walk itself – if you’re near Alexandria next year at the beginning of December, why not go to the walk?

An uair sin, tha sinn a’ bruidhinn air cleachdaidhean agus nòsan na Nollaig, mar a bh’againne nuair a bha sinn òg, agus mar a bha sinn a’ coimhead air àm na Nollaig mar chloinn. ‘S dòcha, dhan fheadhainn a chaidh àrach ann an Albainn, no ann an àiteachan eadar-dhealaichte anns na Staitean, gum bi na cleachdaidhean seo caran annasach. Nach sgrìobh sibh thugainn a dh’innse mar a bha e dhuibh aig àm na Nollaig, no air latha na Nollaig fheìn nuair a bha sibh òg.

Then, we talk about the customs and practices we had for Christmas, when we were young, and how we saw Christmas as children. It may be that to those who were raised in Scotland, or in different places in the States, that these customs are a little odd. Why not write to us and say how it was for you at Christmastime, or on Christmas day when you were young?

Agus mu deireadh, tha sinn a’ toirt sùil air cleachdadh a tha fhathast a’ dol ann an àiteachan ann an Èirinn, agus àiteachan ceilteach eile – a b’àbhaist a bhith fada nas cumanta na tha e – sealgaireachd an Dreathain – Dreathan Donn mar a chanadh sinne. ‘S e cleachdadh gu math inntinneach agus gu math eadar-dhealaichte bho na tha sinne air fhaicinn, ach tha rudan ann a tha a’ toirt Oidhche Shamhna agus a’ Challainn ‘nar cuimhne cuideachd. Èistibh ri sin, agus ‘s dòcha gum faicear sibhse, a’ dol a-mach le aodaich connlach oirbh, agus cèidse le dreathan donn innte (a tha fhathast beò!) a’ dol mu’n cuairt dhan taighean seinnse ‘san nàbachd agaibhse, aig àm na h-ath-Nollaig!

Finally, we look at a practice that is still being done in places in Ireland and other celtic places, that used to be much more common than it is now – the Hunting of the Wren. It’s a very interesting practice, and very different from what we have seen, but which is somewhat reminiscent of Halloween and Hogmany as well. Listen, and you may be seen going out with staw clothes, and with a cage with a wren in it (who is still alive!), and going to the bars in your neighborhood, at Christmastime next year!

An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Posted by liam on December 12th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.)

Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à Lochaber aig àm a’ Mhòid am bliadhna, thug esan iomradh air fèis pìobaireachd a tha gabhail àite gach bliadhna ‘s t-Samhainn, agus an fhèis “Pan-Cheilteach” (http://www.panceltic.com) a bhios ann an diofar àiteachan gach Giblean. Nise, tha e ro fhadalach airson a dhol dhan iomairt airson pìobaireachd am bliadhna, ach cuiribh sin air a’ mhiosachan airson 2006! Tha tìde gu leòr, ged-tha, airson a dhol dhan fhèis Phan-Cheilteach, agus, nuair a dh’èisdeas sibh ris na th’aig Alan ri ràdh mu’n fhèis, agus mura h-eil sibh air a bhith ann roimhe, ‘s cinnteach gum bi sibh airson tadhal air Leitir Ceanainn airson co-dhiù coimhead air na tha dol air adhart an sin! Tha fios gu bheil sinne a’ coimhead airson ticeadan gu Èirinn!

In this program, we take a look at two very interesting festivals. When we spoke to Alan MacColla at the Mòd this year, he mentioned a piping festival that takes place in November, and the Pan Celtic Festival http://www.panceltic.com that is in different places in April. Now, it’s too late to go to the Piping festival, but put that on your calendars for 2006! There’s still time, though, to go to the Pan Celtic festival, and when you listen to Alan talk about the festival, and if you have not been there before, you’ll certainly want to visit Letterkenny, if for nothing else to see what’s happening! We’ll certainly be looking for tickets to Ireland!

As dèidh sin, tha againne dhuibh agallamh a rinn sinn le Seonachan Dembling à Massachusetts nuair a bha e ann an Washington am mìos seo. Bhruidhinn sinn ris mu dheidhinn mar a dh’ionnsaich e a chuid Gàidhlig, an ceangail a th’aige ri Alba Nuadh, agus na tha e a’ deanamh an sin fad bliadhnaichean. Faodaidh sibh faighneachd, “A bheil ceangail sam bith ann eadar corpeòlas (anthropology), Gàidhlig, agus Ceap Breatuinn?” Uill, gheibh sibh sin a-mach nuair a dh’èisdeas sibh ris an darna phàirt dhe’n phrògram.

Tha sinn ag iarraidh oirbh cuideachd, beagan ùine a chur seachad sgrìobhadh thugainn — ‘s dòcha gun cluinn sibh ur faclan air an ath-chraoladh de Ghaelcast – cò aig tha fios?

We then have the interview we did with Jonathan Dembling when he visited Washington this month. We talked about how he learned Gàidhlig, the connections he has with Nova Scotia, and what he’s been doing there for many years. You might ask, “Is there a connection between anthropology, Gàidhlig, and Cape Breatainn?” Well, you’ll find out when you listen to the second half of our program.

Tha sinn ag iarraidh oirbh cuideachd, beagan ùine a chur seachad sgrìobhadh thugainn – ‘s dòcha gun cluinn sibh ur faclan air an ath-chraoladh de Ghaelcast – cò aig tha fios?

We’ll also ask you to take some time and write to us –maybe you’ll hear your words on the next podcast — who knows?

An Seachdamh Prògram – the Seventh Program

Posted by micheal on November 28th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #7 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventh program.)

Tha am prògram seo a-mach air cuspair a tha glè inntinneach do mhòran, agus gu h-àraid dhan sgioba aig Gaelcast – uisge beatha agus ÃŒle. Nist, chan e gu bheil ùidh thar chàich againn ann an uisge beatha air a shon fhèin! Gu dearbh, chan eil sinne ga sheachnadh idir, agus tha deagh uisge beatha a’ còrdadh ruinn a cheart cho math ri duine sam bith eile. ‘S e a tha inntinneach dhuinne, an tè ris an robh sinn a’ bruidhuinn mu’n chuspair – Iseabail Nic an t-Sagairt, a tha ag obair airson A’ Bhogha Mòr, fear de na taighean staile air ÃŒle. ‘S e a bha inntinneach dhuinne, mar a dh’atharraich gniomhachas an uisge bheatha thar nam bliadhna, agus, mar dhaoine ionnsachaidh, a’ Ghàidhlig bhreagha ÃŒleach a th’aig Iseabail. Nach èisd sibh ris na th’aice ri ràdh – chan eil rian nach còrdadh e ruibh!

This program is about a subject that is very interesting to many, especially to the Gaelcast team – Whisky and Islay. Now, it’s not that we have a greater interest in whisky than anyone else! While we certainly don’t avoid it, and we do enjoy a good whisky as much as anyone else, we do find the woman who is talking with us especially interesting – Iseabail MacTaggart, who works for Bowmore distillery, one of the eight on Islay. We found that the changes in the distillery business that Iseabail described very interesting, and, as Gaelic learners, we very much enjoyed her beautiful Islay Gaelic. Listen, and you will certainly enjoy what she has to say!

Tha e an-còmhnaidh math agus oideachail a bhith bruidhinn ri Calum MacFhearghuis a tha na dhuine anmeil ann an saoghal craoladh na Gàidhlig agus saoghal nan leabhraichean Gàidhlig. An turas seo, tha Calum a’ toirt iomradh air a’ Chomunn Gàidhealach nuair a bha e òg, a’ chiad truip a dh’fheuch e ri sgeulachd aithris air a’ rèidio, agus mar a tha e faicinn saoghal a’ chraolaidh agus na Gàidhlig ag àtharrachadh thar nam bliadhna. Ag èisdeachd ris, agus a’ smaoineachadh air cho fada ‘s a tha sinn air tighinn bho na laithean far nach robh cead aig duine Gàidhlig a labhairt anns na sgoiltean, tha reusan ann a bhith dòchasach air cor a’ chànain, ma chumas sinn an spàirn a’ dol. Co-dhiù, tha e dìreach math a bhith ag èisdeachd ri Calum còir, a’ leigeil leis a ghuth ar toirt air ais gu laithichean òige – ‘s e ceithir mionaid deug air leth taitneach a th’ann!

It’s always pleasant and educational to listen to Calum Ferguson, the man famous in the world of Gaelic broadcasting and books. This time, Calum talks about the Gaelic Society when he was young, about the first time he tried to tell a story on the radio, and how he has seen the world of broadcasting change over the years. Listening to him, and thinking about how far we’ve come from the days when it was not permitted to speak Gaelic in the schools, there’s reason to be hopeful about the state of the language, if we keep working. Anyway, it’s great to just listen to him, letting his voice carry us back to the days of his youth – a very pleasant 14 minutes!

Agus aig an deireadh, cluinninn sinn roinn de phuirt bho Pipe Major Alasdair MacGilles, bho’n chlàr An Talamh Brèagha a chaidh a chur ri chèile le Urras Dualchas Ratharsaidh agus le Rebecca NicAoidh.

And at the end of the program we’ll hear a selection of tunes from Pipe Major Alasdair MacGilles, from the recording An Talamh Brèagha, made by the Raasay Heritage Trust and by Rebecca Mackay

Fàilte gu Gaelcast!

Posted by liam on June 25th, 2005

Craolaidh Gaelcast programman claistinneach anns a’ Ghàidhlig agus Beurla — naidheachdan, agallamhan, sgeulachdan, ceòl agus tuilleadh — ann am podcasts a h-uile ceala deug.

Gaelcast will broadcast audio programs in Scottish Gaelic and English — news, interviews, stories, music and more — in biweekly podcasts.

Thèid na programman seo an cur a-mach airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus fileantaich à-reir a chèile, ge be air bith cò as a tha iad agus càite a’ bheil iad a’ fuireachd.

These programs will be produced for Gaelic learners and fluent speakers alike, wherever they are from or live.

Cluinnidh sibh guthannan eadar-dhealaichte agus eadar-naiseanta air programman mu dheidhinn cuspairean a bhiodh farsaing agus ùidheachail.

You will hear varied and international voices on programs about broad and interesting topics.

A bharrachd air na programman claistinneach, ‘s urrainn dhuibh naidheachdan agus beachdan a leughadh anns a’ Bhlog againn. Sgrìobhaibh thugainn mu dè bu thoil leibh a bhi cluinntinn anns na programman, agus thoir dhuinn ur beachdan fhìn.

In addition to the audio programs, you can read news and opinions in our Blog. Write to us about what you would like to hear in the programs, and give us your own opinions.

Faodaidh sibh ar ceud podcast fhaighinn ann an ùine ghoirid — thigibh air ais gu tric: Bithidh fàilte agus fichead romhaibh!

Our first podcast will be available in a short while — come back often.

Liam Ó Caiside, Micheal Mac Aoidh, Eideart Bradshaw