Search

Prògram 15

Posted by micheal on March 28th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #15 fhaighinn an seo. (Click here to download our fifteenth program.)

Tha sinn air ais ’sa phrogram seo, le ceòl ùr, agus cuspair a tha gu math inntinneach, gu h-àraid ma tha thu dèidheil air ceòl Gàidhlig a tha tighinn à Alba Nuadh! Tha sinn a’ bruidhinn ri Annag Landin air an obair a tha i a’ dèanamh le bhith a’ cur seann tèipichean air CD – tèipichean a fhuair i bho dhaoine air feadh Ceap Breatainn, le òrain is seanchas is eile. Tha Annag a’ feuchainn ris na tha air na tèipichean a ghlèidheadh gus am bi a h-uile sian againn anns na bliadhnaichean a tha romhainn.

We’re back, with new music, and with a very interesting subject, especially if you like Nova Scotia Gaelic music! We talk to Anne Landin about the work she is undertaking to transfer old tapes that she got from around Nova Scotia to CD, to preserve them. These tapes contain song, traditions and lots of other treasures, and she’s trying to preserve it so we will have it in the future.

Agus air a’ phrogram, cluinnidh sinn tri òrain bho’n t-saothair aig Annag, air an seinn le Annie MacLean (Bean Jack Pheadair), Mary Margaret MacLean agus Eoghann Mac Eardsaidh Sheumais MacCoinnich (Hugh MacKenzie). Ged nach eil iad còmhla ruinn an-diugh, tha an òrain beò a-rithist. Seallaibh anns an “tasglann” againn airson na faclan.

We’ll also hear three of the songs on the program, sung by Annie MacLean, Mary Margaret MacLean and Hugh MacKenzie. Although they’re no longer with us, their songs live again. Check our “archive” for the lyrics.

Tha Annag ag obair air leabhar agus clàr-daingeann (CD) le fichead òran às a cruinneachadh – “Guthan Prìseil” – agus thèid a dh’fhoillseachadh a dh’aithghearr le taic-airgid bho’n Celtic Music Interpretive Centre ann an Siudaig, Ceap Breatainn.

Seo an làrach-lìn aca: http://www.celticmusicsite.com/

Anne is working on a book and compact disk with twenty songs from her collection – “Guthan Prìseil (Precious Voices)” – and it will be published soon with help from the Celtic Music Interpretive Center in Judique, Cape Breton.

Here’s their Web site: http://www.celticmusicsite.com/

Agus, le sin agus beagan chabadaich eadar Mìcheal is Liam, sin agaibh prògram 15 – agus tha sinn an dòchas gun toir seo toileachas dhuibh!

And, with that and some chatting between Mike and Liam, that’s Program 15, and we hope it brings a smile to your faces!

Prògram 14

Posted by micheal on March 12th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #14 fhaighinn an seo. (Click here to download our fourteenth program.)

Mu dheireadh thall! Eadar trioblaidean coimpiutaireachd agus laithean trang, tha sinn air an ath-phrògram a chur ri chèile. Nach gabh sibh ar leisgeul nach eil an ceòl àbhaisteach ann aig toiseach a’ phrògram, oir chan eil na h-uidheaman aig Ed buileach ceart fhathast – agus mar sin, tha sinn a’ bruidhinn bho thoiseach gu deireadh. Ach chan e Liam is Micheal a chluinneas sibh fad an t-siubhail, ged-tha! Anns a’ chiad phàirt dhe’n phrògram, tha sinn a’ bruidhinn ri Ceit Herr a tha stiùireadh a’ chomuinn SGEIR (Scottish Gaelic Enthusiasts in Richmond) agus a chur deireadh-sheachdain tumaidh ri chèile a ghabh àite o chionn seachdain. Tha sinn a’ faighinn a-mach ciamar thèid iomairt mar sin a chur ri chèile, agus de a’ bhuannachd a tha tighinn an lùib rudeigin mar deireadh-sheachdain tumaidh.

Finally! Between computer problems and busy days, we have put a new program together. Please excuse the fact that there is no music at the start of the program, but Ed’s studio equipment is not completely back in order, so we’ll be giving you talk from the beginning to the end. But It’s not Liam and Michael you’ll be hearing for the whole time! In the first part of the program, we talk to Ceit Herr who leads the group SGEIR (Scottish Gaelic Enthusiasts in Richmond) and who put a weekend retreat together that took place last weekend. We find out how this kind of event is put together, and what sort of benefit it provides.

Agus anns an darna leth dhe’n phrògram, bidh sinn ag èisdeachd ri Calum MacFhearghuis agus rudan ceangailte ris agus ris a’ Ghaidhlig nuair a bha e òg. Tha e an còmhnaidh tlachdmhor a bhith ag èisdeachd ri Calum, agus tha sinn cinnteach gun aontaich sibh leinn nuair a gheibh sibh gu deireadh a’ phrògram. Agus an ath-thuras, bidh sinn air ais le tuilleadh còmhradh, cabadaich, agus ceòl, le siostam ùr aig Ed agus cuspairean ùr’ againn!

And, in the second part of the program, we listen to Calum Ferguson, his youth and Gaelic. It’s always enjoyable listening to Calum, and we’re sure you’ll agree when you get to the end of the program. Next time, we’ll be back with conversation, chatting and music, with Ed’s new system and our new topics!

Ceangalaidhean dhan iomairtean aig SGEIR agus an Comunn Gaidhealach Aimeireaga:

Links to SGEIR’s page and to the ACGA Immersion Weekend:

http://www.acgamerica.org/events/sgeirretreat.html

ACGA Immersion Weekend

Mealaibh Ur Naidheachd!

Posted by liam on February 26th, 2006

Tha sinn a’ faicinn gun robh ar caraid Gillebrìde MacIlleMhaoil, a bhios a’ fuireach anns an Spàinn, air ais ann an Albainn airson “Celtic Connections” ann an Glaschu am mìos sa chaidh. Sheinn e còmhla ri seinneadairean eile à Uibhist (a Tuath agus a Deas): Julie Fowlis, Mairead Callan agus Màiri NicAonghais.

’S mòr am beud nach robh sinn ann!

B’urrainn dhuibh agallamh a rinn sinn an uiridh le Gillebrìde a chluinntinn anns an t-siathamh program (Gaelcast #6) againn.

We see our friend Gillebrìde MacIlleMhaoil, who lives in Spain, returned to Scotland for “Celtic Connections” last month in Glasgow. He sang with other singers from Uist (North and South) : Julie Fowlis, Mairead Callan agus Màiri NicAonghais. It’s a great pity we weren’t there! You can listen to an interview with Gillebrìde in our sixth program.

Chuala sinn gu bheil ar caraid Seonachan Dembling na athair a-nise. Chaidh a nighean Dalia Eilidh a breith air an 19mh latha dhen Dùbhlachd.

Agus tha sinn glè-thoilichte chluinntinn gu bheil leanbh aig ar caraid Iseabail Nic an t-Sagairt à Ìle.

Mealaibh ur naidheachd!

B’urrainn dhuibh agallamh a rinn sinn le Seonachan a chluinntinn anns an ochdamh program (Gaelcast #8) againn, agus tha blog aig Seonachan cuideachd aig Chi Mi Bhuam. Èistibh a-rithist ri agallamh le Iseabail anns an t-seachdamh program (Gaelcast #7) de Ghaelcast.

We heard that our friend Jonathan Dembling is now a father. His daughter Dalia Eilidh was born Dec. 19. And we’re delighted to hear that Iseabail Nic an t-Sagairt of Islay has a baby. Congratulations!

You can listen to an interview with Jonathan in our eighth program, and to an interview with Iseabail in our sixth program.

Prògram 13

Posted by micheal on February 20th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #13 fhaighinn an seo. (Click here to download our thirteenth program.)

‘Sa phrògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air rudeigin a th’air tachairt sna naidheachdan – an ùpraid a dh’èirich nuair a loisg an t-iar-cheann-suidhe, Dick Cheney, gu tubaisteach, air a charaid Harry Wittington nuair a bha iad a’ sealg. Tha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn mar a dhèilig an riaghaltas ris na thachair, na ceistean a chaidh an togail nuair a dh’fhuirich iad airson laithean gun a bhith a’ leigeil fiosrachadh a-mach mu’n tubaist, agus a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith an cois na thachair. De ur bheachd mu’n naidheachd seo?

In this program, we look at something that happened in the news – the turmoil that arose when the Vice President, Dick Cheney, accidentally shot his friend Harry Whittington when they were hunting.We talk about how the administration dealt with the accident, the questions that were raised when they waited for days before providing any information about the accident, and the consequences that this may have. What’s your opinion?

An dèidh sin, tha sinn a’ dol dhan Ghearmailt far a bheil buidheann de dhaoine ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha sinn a’ bruidhinn ri Mìcheal Klevenhaus agus Mona Striewe NicLeòid mu dheidhinn ciamar agus carson a tha iad ag ionnsachadh Gàidhlig, agus dè eile a tha iad a’ deanamh ann an saoghal nan Gaidheal. ‘S dòcha gun cuala sibh Mìcheal air Radio nan Gaidheal, air Aithris na Maidne no Prògram Choinnich, agus tha Mona air Gàidhlig a thogail gu ìre mhath mhath airson an ùine ghoirid a tha i air a bhith an sàs ann. Leis a h-uile duine anns a’ Ghearmailt aig a bheil ùidh anns a’ chànan, tha an saoghal againn ann an aon seadh a’ fàs nas motha fhad ‘s a tha e, leis an eadar-lion (a chleachd sinn le bhith a’ bruidhinn riutha) a’ sìor fhàs nas lugha ann an dòigh eile.

Next we go to Germany where there is a group learning Gàdhlig. We speak with Michael Klevenhaus and Mona Striewe MacLeod about how and why they are learning Gàidhlig, and what else they are doing in the Gaelic world. Perhaps you’ve heard Michael on Radio nan Gaidheal, on the morning program or Coinneach’s program, and Mona has learned Gàidhlig very well for the short time she has been studying. Since there are so many people in Germany who are interested in the language, our world in one sense is growing bigger while, with the help of the Internet (which we used to talk with them) it’s growing ever smaller in another way.

Aig deireadh a’ phrògram, tha sinn a’ toirt iomradh air na tachartasan a tha tighinn anns na beagan miosan a tha romhainn – an deireadh-sheachdain tumaidh aig SGEIR ann an Bhirginia (http://www.acgamerica.org/events/sgeirretreat.html), latha na Gàidhlig aig a’ cholaisde Ghàidhlig St. FX ann an Antigonish (http://www.stfx.ca/media/10_2005.htm#latha), Mòd nan Lochan Mòra ann an Ohio, (cur post-dealain gu Frances Acar an seo: mailto:frances@waspfactory.org, an deireadh-sheachdain tumaidh aig ACGA ann an Carolina a Tuath, (http://www.acgamerica.org/events/gfathermtn/2006/gfathermtn2006.html agus Fèis Shiatail (http://www.slighe.com/). Tòrr rudan a’ tighinn mus bi sinn lethach-slighe tro’n bhliadhna!

At the end of the program, we look at the events that are coming in the few months ahead – the SGEIR retreat (http://www.acgamerica.org/events/sgeirretreat.html), the “Day of Gàidhlig” at St. FX in Antigonish (http://www.stfx.ca/media/10_2005.htm#latha), the Mod in Ohio, the Great Lakes Mòd (send email to Frances Acar – mailto:frances@waspfactory.org), the immersion weekend that ACGA has in North Carolina (http://www.acgamerica.org/events/gfathermtn/2006/gfathermtn2006.html), and Fèis Shiatail, the bi-annual festival in Seattle, Washington (http://www.slighe.com/).

Prògram 12

Posted by micheal on February 6th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #12 fhaighinn an seo. (Click here to download our twelfth program.)

Tha sinn air dusan prògram a chur a-mach a-nist – agus mòran taing airson èisdeachd agus sgrìobhadh thugainn! Tha sinn a’ bruidhinn an turas seo mu dheidhinn fìor sheann leabhraichean agus leabhraichean ‘sa Gàidhlig nach eil cho sean sin ach a tha ‘s dòcha duilich fhaotainn, gu h-àraid bhos a seo a’s na Stàitean, agus mar a dh’fhaodadh sibh faighinn grèim orra. Tha sinn a’ bruidhuinn ri Dòmhnall MacCormaig a tha air ionmhas mòr de leabhraichean a thional thar nam bliadhna – a tha a-nist anns an leabharlann Sabhal Mòr Ostaig. Ciamar a fhuair e na seann leabhraichean? Dè an dòigh as fheàrr dhuibh a bhith faighinn leabhar a tha sibh ag iarraidh? ‘S dòcha gum faigh sibh comhairle mar sin ‘sa chiad phàirt dhe’n phrògram.

We’ve now sent out a dozen programs on Gaelcast – many thanks to those who have listened to us and who have written in! This time, we talk about truly old books and Gaelic books not quite as old which are still hard to find, especially for us in the States, and how you might be able to get them. We speak with Donald McCormack who has gathered a huge treasure of old books over the years, which is now in the library of Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic college on Skye. How did he do it? How might you yourselves get ahold of old books that you want? You may find some good advice in the first part of our program.

An uair sin, tha sinn a’ bruidhinn ri Màrtainn Mac an t-Saoir mu dheidhinn sgeulachdan, agus mar a tha Tobar an Dualchais gu bhith, ann am beagan bliadhnaichean, a’ fosgladh le mìltean de dh’uairean de chlàraidhean air iomadach cuspair – iomhas dhà-rìribh de dhualchas nan Gàidheal. Tha sinn an dòchas gum faigh sinn seulachdan gu leòr ann, am measg òrain, ceòl, agus tòrr rudan luachmhor eile!

Then we talk with Martin MacIntyre about stories and about how Tobar an Dualchais is to open in a few years, with thousands of hours of recordings of many subjects – a true treasure-trove of Gaelic heritage. We hope to find many stories in the “well”, as well as songs, music, and many other valuable items!

Prògram 11

Posted by liam on January 23rd, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #11 fhaighinn an seo. (Click here to download our eleventh program.)

Tha buaidh mhòr air a bhith aig bàrdachd air cultar nan Gaidheal bho linn crochadh nan coin, buaidh nas motha, is dòcha, na tha aig bàrdachd ann am Beurla agus iomadh cànan eile. ’Sa phrògram seo, bruidhnidh sinn ri bard às an Eilean Sgìtheanach, Aonghas Dubh MacNeacail mu dheidhinn bàrdachd ann an Alba agus thall thairis.

Poetry plays a large role in Gaelic culture, larger in many ways than it does in many other cultures today. In this program, Gaelcast interviews Skye bàrd Aonghus Dubh MacNeacail and discusses Gaelic poetry in Scotland and abroad.

’S mòr an ceangal eadar bàrdachd agus òran Gàidhlig cuideachd, agus bruidhnidh sinn ri seinneadair à Uibhist à Deas a bhios gu math eòlach air bàrdachd agus bàird, Pòl MacCaluim. Aig deireadh a’ phrògram, cluinnidh sinn Pòl a’ seinn “Taigh a’ Bhàird,” duanag a rinn am bard Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill à Uibhist à Deas.

There’s a strong connection between Gaelic poetry and song as well, and we’ll talk with South Uist Gaelic singer Pòl MacCaluim and finish, appropriately, with his rendition of “Taigh a’ Bhàird” (“The Bard’s House”) by South Uibhist poet Dòmhnaill Iain MacDhòmhnaill.