Search

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.”

Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn www.scotsman.com.

Sgrìobh Murchadh naidheachd mu dheidhinn Gaelcast nuair a thoisich sinn a chraoladh an uiridh.

Anns a’ phodcast aige, leughaidh Murchadh a cholbh a h-uile seachdain. Rinn e dà phodcast mar tha — aon mu dheidhinn plana Gàidhlig an SNP agus tè eile mu dheidhinn a mhanifesto fh`ein airson na h-eileanan.

Tha am podcast ri fhaighinn aig http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=64&format=rss

Àite eile airson a’ phodcast: http://news.scotsman.com/gaelic.cfm

Another Scottish Gaelic podcast has been launched. Murchadh MacLeòid of The Scotsman is broadcasting his weekly column as a podcast.

He’s completed two programs so far, one dealing with the SNP’s Gaelic language policies and another with his own “manifesto” for the Hebrides.

Something to say?