Search

Archive for February, 2009

Michael Russell: Ministear Ùr na Gàidhlig

Posted by liam on February 11th, 2009

Tha ministear ùr os cionn na Gàidhlig ann an Riaghaltas na h-Alba — Michael Russell. Chaill Linda Fabiani a h-àite mar mhinistear a’ chultair, agus dh’fhalbh i an riaghaltas. There is a new minister for Gaelic in the Scottish government — Michael Russell. Linda Fabiani lost her post as minister for culture, and left the […]

Leanaibh sinn air Twitter

Posted by liam on February 7th, 2009

Tha Gaelcast — neo Liam cò-dhiubh — a-nise air Twitter. Leanaibh sinn an siod — ann an Gàidhlig neo Beurla! http://twitter.com/GaelcastLiam Gaelcast — or Liam, anyway — is now on Twitter. Follow us there – in Gaelic or English!

Obama: An e Leòdhasach a th’ann?

Posted by liam on February 5th, 2009

Tha fhios aig a h-uile duine gun tàinig athair Bharack Obama à Kenya, agus a mhàthair à Kansas, ach an robh fhios agaibh gur e Leòdhasach a th’ann? Mura chreid sibh sin, leughaibh an naidheachd an seo. Cha tàinig a shinnsearan fhèin às na h-Eileanan ach phòs tè a bha càirdeach riutha fear-Leòdhasach — Moireasdanach […]