Search

Archive for September, 2006

Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Posted by liam on September 11th, 2006

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal! Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. There was plenty of fun there, as usual, but very little sleep! Bha Beathag Mhoireasdan […]