Search

Archive for August, 2006

Prògram 24: A’ Tighinn gu Ceann-Bliadhna

Posted by liam on August 29th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 24 fhaighinn an seo. (Click here to download our 24th program.) Seo a’ cheud ceann-bliadhna aig Gaelcast, agus tha program sònraichte againn, a’ toirt sùil air ais air cuid de na prògramman agus na h-agallamhan a b’ fheàrr leinn. This is the first anniversary of Gaelcast, and we have a special show […]

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

Posted by liam on August 25th, 2006

English version below Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd. Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug teagasg anns an sgoil seo, far a bheil craoileagan, bun-sgoil agus àrd-sgoil air an cuir […]

Prògram 23

Posted by micheal on August 15th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.) Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air an eadar-lìon – ach sin mar a tha e! Tha e caran duilich, ged-tha, gur […]

Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

Posted by liam on August 8th, 2006

Chaochail Deborah White — no Gobnait Nic Fhilib, mar a b’fheàrr leatha — ann an Santa Rosa, California, aig toiseach an Lùnasdal. Bha i tinn leis na h-aillse bho thoiseach na bliadhna seo. Bha Gobnait gu math ainmeil am measg luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns na Stàitean, gu h-àraid iad a bhios ag ionnsachadh air loidhne […]

Ceud Mìle Fàilte dhan Chiad Mhìle Aoigh

Posted by liam on August 4th, 2006

Thàinig tuilleadh na 1,000 aoigh fa leth gu Gaelcast anns an Iuchair — an àireamh as motha a bha againn riamh agus dùbailt am meud a bha againn aig toiseach na bliadhna. Thug 1,062 neach-cèilidh sùil air na duilleagan agus dh’èisd 207 duine ri Gaelcast 21 agus 136 ri Gaelcast 22. Anns a’ Ghearran, fhuair […]