Search

Archive for February 26th, 2006

Mealaibh Ur Naidheachd!

Posted by liam on February 26th, 2006

Tha sinn a’ faicinn gun robh ar caraid Gillebrìde MacIlleMhaoil, a bhios a’ fuireach anns an Spàinn, air ais ann an Albainn airson “Celtic Connections” ann an Glaschu am mìos sa chaidh. Sheinn e còmhla ri seinneadairean eile à Uibhist (a Tuath agus a Deas): Julie Fowlis, Mairead Callan agus Màiri NicAonghais. ’S mòr am […]