Search

Archive for December, 2005

An Naoidheamh Prògram – the Ninth Program

Posted by micheal on December 29th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #9 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninth program.) Seo dhuibh, a chàirdean, ar naoidheamh prògram – prògram na Nollaig. Tha sinn a’ toirt dhuibh beagan fiosrachaidh mu thachartas dhan deach sinn aig toiseach na mios – coiseachd na Nolliag, a ghabh àite ann am baile Alexandria, a tha gu […]

An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Posted by liam on December 12th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.) Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à Lochaber aig àm a’ Mhòid am bliadhna, thug esan iomradh air fèis pìobaireachd a tha […]