Search

Archive for the 'News' Category

Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Posted by liam on September 12th, 2007

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr. Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig a’ bhòrd luaidh. Bhuannaich iad an co-fharpais — chan iongnadh sin, bha iad cho beòthail! […]

New Gaelic Immersion in Judique, Cape Breton

Posted by liam on June 17th, 2007

Seanchaidh Gaelic Education and Promotion (S.G.E.A.P.) and The Celtic Music Interpretive Centre will offer a weeklong Scottish Gaelic Immersion course through the Total Immersion Plus methodology in Judique, Nova Scotia, from July 23 to 27, 2007. Sessions will run from 9 a.m. to 4 p.m. comprised of two 3 hours sessions daily (morning and afternoon) […]

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Posted by liam on April 26th, 2007

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.” Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn […]

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

Posted by liam on August 25th, 2006

English version below Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd. Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug teagasg anns an sgoil seo, far a bheil craoileagan, bun-sgoil agus àrd-sgoil air an cuir […]

Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

Posted by liam on August 8th, 2006

Chaochail Deborah White — no Gobnait Nic Fhilib, mar a b’fheàrr leatha — ann an Santa Rosa, California, aig toiseach an Lùnasdal. Bha i tinn leis na h-aillse bho thoiseach na bliadhna seo. Bha Gobnait gu math ainmeil am measg luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns na Stàitean, gu h-àraid iad a bhios ag ionnsachadh air loidhne […]

Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events

Posted by liam on June 2nd, 2006

Seo dhuibh ceangailtean airson feadhainn de na tachartasan a bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ann an Gaelcast 19. Bithidh sinn ‘gur faicinn! Here are links for some of the events we talked about in Gaelcast 19. See you there! Fèis Shiatail: June 13-16, Fort Warden, Wash.: www.slighe.com Mòd nan Lochan Mòra, June 23-25, Wellington, […]