Search

Archive for the 'podcasts' Category

Prògram 11

Posted by liam on January 23rd, 2006

Gaelcast interviews Skye bàrd Aonghus Dubh MacNeacail and discusses Gaelic poetry in Scotland and abroad.

Prògram 10

Posted by micheal on January 9th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #10 fhaighinn an seo. (Click here to download our tenth program.) Tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean an turas seo air Gaelcast, agus mu dheidhinn iomart a tha dol air adhart ann an Alba – ‘s dòcha nach cuala sibh mu dheidhinn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, agus an obair mhath a tha […]

An Naoidheamh Prògram – the Ninth Program

Posted by micheal on December 29th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #9 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninth program.) Seo dhuibh, a chàirdean, ar naoidheamh prògram – prògram na Nollaig. Tha sinn a’ toirt dhuibh beagan fiosrachaidh mu thachartas dhan deach sinn aig toiseach na mios – coiseachd na Nolliag, a ghabh àite ann am baile Alexandria, a tha gu […]

An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Posted by liam on December 12th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.) Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à Lochaber aig àm a’ Mhòid am bliadhna, thug esan iomradh air fèis pìobaireachd a tha […]

An Seachdamh Prògram – the Seventh Program

Posted by micheal on November 28th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #7 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventh program.) Tha am prògram seo a-mach air cuspair a tha glè inntinneach do mhòran, agus gu h-àraid dhan sgioba aig Gaelcast – uisge beatha agus ÃŒle. Nist, chan e gu bheil ùidh thar chàich againn ann an uisge beatha air a shon […]