Search

Archive for the 'podcasts' Category

Prògram 22

Posted by micheal on July 22nd, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 22 fhaighinn an seo. (Click here to download our 22nd program.) Tha sinn, an turas seo air Gaelcast, a’ bruidhinn air iomadach rud – tuiltean, ceòl, cànain, agus Mòdan! Tha Liam agus Mìcheal a-mach an toiseach air stoirmean an t-Samhraidh a thàinig a-steach oirnn o chionn beagan seachdainean, agus an trioblaid a […]

Prògram 21

Posted by liam on July 1st, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 21 fhaighinn an seo. (Click here to download our 21st program.) Anns a’ phrògram seo, thèid Liam dhan fhèis Cheilteach, am “Potomac Celtic Festival” ann an Leesburg, Virginia, àite anns an tuath beagan air falbh bho Washington. Thachair Liam le mòran daoine, chuala Liam mòran cheòl agus dh’ith Liam mòran bhriosgaidean agus […]

Prògram 20

Posted by liam on June 7th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 20 fhaighinn an seo. (Click here to download our 20th program.) Anns an fhicheadamh prògram aig Gaelcast, bidh sinn a’ coimhead air inimreachas mi-laghal — cuspair gu math conspaideach anns na Stàitean Aonaichte an dràsta. In the twentieth Gaelcast, we’ll look at illegal immigration — a very controversial topic in the United […]

Prògram 19

Posted by micheal on May 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 19 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninteenth program.) Fàilt’ air ais! Tha sinn a-mach an turas seo air na rudan a tha dol thall ‘s a bhos a thaobh clasaichean agus iomairtean Gàidhlig, bho Ohio gu Siatail gu Sabhal Mòr Ostaig anns an àm ri teachd. Tha sinne, Liam […]

Prògram 18

Posted by micheal on May 10th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #18 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighteenth program.) Chaidh Liam gu New Orleans agus na h-àiteachan mu’n cuairt o chionn ghoirid, agus chunnaic e ann a sin mar a tha na taighean, na sràidean agus an àrainneachd far an deach Catrìona, an doineann, air tìr an uiridh. Tha sinn […]

Prògram 17

Posted by micheal on April 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #17 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventeenth program.) Ah, a’ cabadaich! Sin na tha Liam agus Micheal a’ deanamh an turas seo – bruidhinn mu dheidhinn an Earraich, gàrraidhean, agus rudeigin a tha caran connspaideach bhos a seo o chionn mios – ceist nan inimrich. Dè tha dol anns […]