Search

Archive for the 'podcasts' Category

Prògram 28

Posted by micheal on January 5th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 28 fhaighinn an seo. (Click here to download our 28th program.) An cluinn sibh sin, a chàirdean? Chan e an ceòl àbhaisteach a th’ann a sin idir, nach e? Sin agaibh deagh charaid do Ghaelcast, Steaphan MacRisnidh, ‘s e a’ seinn òran a rinn a charaid, Scott Coineagan airson farpais ann an […]

Prògram 27

Posted by micheal on December 13th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 27 fhaighinn an seo. (Click here to download our 27th program.) Uill, a Chàirdean, tha sinn air ais, a-measg fuachd a’ Gheamhraidh, ach tha program eile againn airson blathas a thoirt dhuibh. Tha sinn a-mach air deasbad agus buaradh an taghaidh a thachair o chionn mìos, agus tha sinn a’ bruidhinn air […]

Prògram 26

Posted by micheal on November 19th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 26 fhaighinn an seo. (Click here to download our 26th program.) Seo agaibh, a chàirdean, an ath-phrògram againn, agus an turas seo, tha sinn a’ bruidhinn ri dithis a tha gu math inntinneach agus gu math ainmeail ann an saoghal nan Gaidheal. Airson a’ chiad phàirt dhe’n phrògram, tha sinn a’ bruidhinn […]

Prògram 25

Posted by micheal on October 6th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 25 fhaighinn an seo. (Click here to download our 25th program.) Uill, a chàirdean, seo ar ciad prògram dhe’n bhliadhna ùr air Gaelcast. Sa phrògram seo, tha an triùir againn, Ed Bradshaw, Liam Ó Casaide, agus Micheal MacAoidh, a’ bruidhinn air na smuaintean againn a thaobh Gaelcast, an stuth a chuireas sinn […]

Prògram 24: A’ Tighinn gu Ceann-Bliadhna

Posted by liam on August 29th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 24 fhaighinn an seo. (Click here to download our 24th program.) Seo a’ cheud ceann-bliadhna aig Gaelcast, agus tha program sònraichte againn, a’ toirt sùil air ais air cuid de na prògramman agus na h-agallamhan a b’ fheàrr leinn. This is the first anniversary of Gaelcast, and we have a special show […]

Prògram 23

Posted by micheal on August 15th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.) Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air an eadar-lìon – ach sin mar a tha e! Tha e caran duilich, ged-tha, gur […]