Search

Archive for the 'podcasts' Category

Leanaibh sinn air Twitter

Posted by liam on February 7th, 2009

Tha Gaelcast — neo Liam cò-dhiubh — a-nise air Twitter. Leanaibh sinn an siod — ann an Gàidhlig neo Beurla! http://twitter.com/GaelcastLiam Gaelcast — or Liam, anyway — is now on Twitter. Follow us there – in Gaelic or English!

Prògram 35

Posted by micheal on November 12th, 2008

Faodaidh sibh Gaelcast 35 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 35). Uill, a chàirdean, tha an latha mòr air tighinn agus air falbh, agus nach mìorbhaileach sin – tha Barack Obama gu bhith ann mar cheann suidhe. Tha gàirdeachas mòr, faochadh, agus toileachas ann – air aon taobh, ‘s cinnteach – agus air […]

Prògram 34

Posted by liam on October 30th, 2008

Faodaidh sibh Gaelcast 34 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 34). Fàilte air ais, a chàirdean. Chan eil ach seachdainn air fhàgail anns na Stàitean gus an tig an cò-dhùnadh againn as cudthromach, ’s dòcha, ann an iomadh bliadhna: an taghadh 2008. Welcome back, friends. There is only a week left in the […]

Prògram 33

Posted by liam on September 24th, 2008

Fàilte, a chàirdean, gu Gaelcast. Welcome, friends, to Gaelcast. Tha sinn air ais as dèidh ùine ro-fhada gu lèir le sreath de phrògramman ùra. Tòisichidh sinn le còmhradh eadar Micheal agus Liam mu dheidhinn — dè eile — phoileataigs. Bruidhnidh sinn greiseag mu na taghaidhean agus na tagraichean anns na Stàitean Aonaichte. Ciamar a tha […]

Beag is Beag! 4

Posted by micheal on September 20th, 2007

Faodaidh sibh an ceathramh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the fourth Beag is Beag!) An turas seo, tha cùis chonnspaideach againn dhuibh, agus thàinig seo bho na naidheachdan o chionn ghoirid – tha e coltach gu bheil coimhearsnachdan beaga air feadh nan Stàitean air fàs car searbh leis na th’ann […]

Beag is Beag! 3

Posted by liam on July 15th, 2007

Faodaidh sibh an treas Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the third Beag is Beag!) Tha sinn air n-ais le pìos goirid mu dheidhinn film gu math goirid a thàinig a-mach air DVD mu dheireadh, “Faire Chaluim Mhic Leòid,” film ann an Gàidhlig bho Eilean Cheap Breatainn. Cha mhair “Faire Chaluim” […]